JA FEUERBACH fot ScaleWidthWzI4MDBd.HOLLYBABA 30
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Ja, Feuerbach" w Bydgoszczy

Spektakl "Ja, Feuerbach" w Bydgoszczy

miejsce i czas
29.11.2022
MFT Sytuacje/Relacje | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Ja, Feu­er­bach", w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Sytuacje/Relacje",  który organizowany jest przez Stowarzyszenie Teatralne  "Juvenkracja" oraz Teatr niebopiekło, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

 

data: 29 listopada 2022 (wtorek)
go­dzi­na: 18:00
miej­sce: Scena Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 2

informacje: https://www.facebook.com/Juvenkracja / https://www.facebook.com/TeatrNiebopieklo

 

 

"Ja mu­sia­łem bez prze­rwy mó­wić, mu­sia­łem mó­wie­niem bro­nić swo­je­go ży­cia!"Feu­er­bach

 

"Ja, Feu­er­bach", to au­tor­ski spek­takl Paw­ła Gło­wa­te­go na pod­sta­wie dra­ma­tu Tan­kre­da Dor­sta. To opo­wieść o uprzed­mio­to­wie­niu re­la­cji ludz­kich, ma­ni­pu­la­cji i cy­ni­zmie w trak­to­wa­niu lu­dzi we współ­cze­snym świe­cie i zo­bo­jęt­nie­niu wo­bec nad­wraż­li­wych człon­ków na­szej spo­łecz­no­ści.

 

Feu­er­bach, do­świad­czo­ny ak­tor, po okre­sie za­wo­do­wej sta­gna­cji po­wra­ca na sce­nę, by po raz ostat­ni za­wal­czyć o moż­li­wość speł­nie­nia swe­go ży­cio­we­go po­wo­ła­nia. W ocze­ki­wa­niu na dy­rek­to­ra te­atru wda­je się w po­zor­nie nie­win­ną kon­wer­sa­cję z asy­sten­tem dy­rek­to­ra.

 

Dla obu kon­se­kwen­cje tej roz­mo­wy będą nie­spo­dzie­wa­ne i za­ska­ku­ją­co bo­le­sne.

  

Au­tor tek­stu: Tan­kred Dorst

Re­ży­se­ria: Pa­weł Gło­wa­ty

Ob­sa­da: Pau­li­na Wa­len­dziak / Jo­an­na Chmie­lec­ka, To­masz Ro­do­wicz, Pa­weł Gło­wa­ty

Sce­no­gra­fia, ko­stiu­my: Da­ria Szy­mań­ska

Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Mi­chał Su­rosz

Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski

Re­ży­se­ria dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski

Pro­jekt gra­ficz­ny pla­ka­tu: To­masz Ku­bic­ki

Zdję­cia: Hol­ly­ba­ba

Pro­duk­cja: Pa­weł Gło­wa­ty

Part­ne­rzy: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA

Pre­mie­ra: 5 maja 2022, 5 czerw­ca 2022, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, pro­jekt Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr

Czas trwa­nia: 120 mi­nut (bez przerw)

Wiek wi­dzów: 15+

 

Do­ce­nia­jąc wkład pra­cy Paw­ła Gło­wa­te­go i kre­atyw­ność pro­jek­tu, a tak­że pra­gnąc w jak naj­szer­szy spo­sób zre­ali­zo­wać je­den z ce­lów pro­gra­mu Prze­strze­ni Sztu­ki, któ­rym jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji ar­ty­stycz­nych, jak i or­ga­ni­za­cyj­no-pro­mo­cyj­nych ar­ty­stów nie­za­leż­nych i mło­dych twór­ców oraz ak­ty­wi­za­cja i po­sze­rza­nie moż­li­wo­ści dzia­ła­nia ar­ty­stów nie­za­leż­nych, Te­atr CHO­REA po­sta­no­wił umie­ścić spek­takl "Ja, Feu­er­bach" w swo­im re­per­tu­arze.

 

Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

Sklep z dobrym humorem spektakl fot v2. HOLLYBABA 95

Spektakl "Sklep z dobrym humorem" w Łodzi

miejsce i czas
27.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­taklu „Sklep z do­brym hu­mo­rem” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

PS Premiera spektaklu najmlodszej grupy teatralnej Teatru CHOREA 22O dziewczynce ktora lubila tanczyc w deszczu i spotkala pieska fot.HOLLYBABA 50

Spektakl "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu..." w Łodzi

miejsce i czas
26.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska", w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

rps 27.08.22 zota nic fot. agnieszka cytacka 104

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".