PS Premiera spektaklu najmlodszej grupy teatralnej Teatru CHOREA 22O dziewczynce ktora lubila tanczyc w deszczu i spotkala pieska fot.HOLLYBABA 50
Strona główna / Aktualności / Spektakl "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu..." w Łodzi

Spektakl "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu..." w Łodzi

miejsce i czas
26.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska", w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

 

data: 26 listopada 2022 (so­bo­ta) 
go­dzi­na: 16:00
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa w ni­skim bu­dyn­ku Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3 
czas trwa­nia: 30 mi­nut (bez prze­rwy) 
wiek wi­dzów: 5+
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc 
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207
UWA­GA! Na spek­takl wcho­dzi­my na bo­sa­ka.

 

 

Prze­cież w ży­ciu nie cho­dzi o to, żeby prze­cze­kać bu­rzę, ale o to, aby na­uczyć się tań­czyć w desz­czu. Nie cze­kaj­cie na lep­sze oko­licz­no­ści. Ko­rzy­staj­cie z tego, co ma­cie tu i te­raz, albo stwórz­cie so­bie ta­kie oko­licz­no­ści, ja­kich po­trze­bu­je­cie. Słoń­ce czy deszcz? Upał czy mróz? Nie­waż­ne! Przy­go­dę czas za­cząć!

Dzie­ciom i twór­com z Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej Te­atru CHO­REA nic nie prze­szko­dzi, by ba­wić się przez cały rok. Za­pra­sza­my na wy­jąt­ko­we spo­tka­nie te­atral­ne, pod­czas któ­re­go, jak za do­tknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki, zo­sta­nie­cie prze­nie­sie­ni do świa­tów peł­nych uśmie­chu, ra­do­ści, na­dziei, od­wa­gi i nie­po­skro­mio­nej ener­gii. W tej hi­sto­rii głów­ny­mi bo­ha­te­ra­mi są dzie­ci, bo to one uczą nas cie­sze­nia się z ma­łych rze­czy i wia­ry w ma­rze­nia. A po spek­ta­klu… słod­ka nie­spo­dzian­ka!

Spek­takl "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska"
Pro­wa­dze­nie gru­py: Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Kon­cep­cja, re­ży­se­ria, sce­na­riusz: dzie­ci, Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Sce­no­gra­fia: dzie­ci, ro­dzi­ce, Jola Kró­lic­ka
Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Mi­chał Su­rosz
Re­ali­za­cja świa­tła: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
Ob­sa­da: Wiesiek Caban, Zosia Caban, Staś Ginalski, Tosia Jabłońska, Marta Kuba, Oliwka Kuba, Ignacy Milewski, Sonja Shaya, Maria Światopełk- Mirska
Gra­fi­ka: dzie­ci, Gra-Fika
W spek­ta­klu wy­ko­rzy­sta­no ry­sun­ki dzie­ci, któ­re po­wsta­ły pod­czas pra­cy warsz­ta­to­wej nad spek­ta­klem

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pokaz spek­ta­klu re­ali­zo­wa­ny jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

rps 27.08.22 zota nic fot. agnieszka cytacka 104

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

TLO WYDARZENIA

Premiera spektaklu "Zjawiska paranormalne"

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Zjawiska paranormalne” w wykonaniu Dziecięcej Grupy Teatralnej działającej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Wydarzenie odbywa się jako część działań z partnerami - „Fabryka Lokalnie”, w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2022”, który jest organizowany przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.

retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 119

Spektakl "Ragnarok" na Litwie

miejsce i czas
14.11.2022
4 | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "RA­GNA­ROK", w re­ży­se­rii Ad­ria­na Bart­cza­ka, w wy­ko­na­niu Te­atru CHO­REA, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym COM • MEDIA w Alytaus Miesto Teatras, na Litwie.