livet ccdd
Strona główna / Płyty / Livet

Livet

Płyta “Li­vet. Su­ita dla Zie­mi”

Twór­cy: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Vi­sjo­ner Te­ater

Koncepcja: Erik Hil­le­stad, Juni Dahr, To­masz Rodowicz

Kie­row­nic­two mu­zycz­ne: Piotr Kli­mek

Asy­stent kie­row­ni­ka mu­zycz­ne­go: Ma­ciej Cem­pu­ra

Tek­sty po­etyc­kie: Nils-Aslak Val­ke­apää

Wybór tekstów: Juni Dahr

Recytacja: Juni Dahr, Tomasz Rodowicz

Nagranie dźwięku: Va­dim Ra­di­she­vskiy

Mix i mastering: Maciej Staniecki

Producent muzyczny: Erik Hillestad

Grafika: Dawid Ryski

Tłumaczenie z języka sami na język norweski: Laila Stien

Prze­kład na ję­zyk pol­ski: Ju­sty­na Czechowska

Pro­du­cent­ka: Ola Shaya

Wokalistki: Marja Mortensson, Zoryana Dybovska, Elina Toneva, Joanna Chmielecka

Chór: Ma­ciej Bed­na­rek, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Ar­tur Chrza­now­ski, Zo­ry­ana Dy­bo­vska, Jo­an­na Fi­lar­ska, Łu­kasz Fi­li­pow, Mi­chał Jóź­wik, Mar­cin Ko­by­liń­ski, Ewa Łu­ka­sie­wicz, Ju­sty­na So­bie­raj-Bed­na­rek, Ma­ciej Sta­niec­ki, Eli­na To­ne­va

Mu­zy­cy: Tord Gu­sta­vsen (pia­no), Mar­ja Mor­tens­son (vo­cal), Eivind Aar­set (gi­ta­ra), Tore Brun­borg (sak­so­fon te­no­ro­wy), Hu­bert Ze­mler (per­ku­sja), Piotr Ro­do­wicz (kon­tra­bas)

Specjalne podziękowania: Stiftelsen Lásságámmi og The publisher DAT

Pre­mie­ra koncertu: 27 sierp­nia 2023, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

Premiera płyty: 16 października 2023

 

 

 

“Li­vet” - z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie” - to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, którego celem jest spo­tka­nie czte­rech kul­tur i czte­rech róż­nych tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę.

 

“Li­vet” jest współ­cze­sną su­itą dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, dwu­na­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To mu­zy­ka in­spi­ro­wa­na tra­dy­cyj­ny­mi pie­śnia­mi z Buł­ga­rii, Ukra­iny, Pol­ski i Nor­we­gii. Wy­bra­ne wąt­ki mu­zycz­ne z czte­rech tra­dy­cji Eu­ro­py mó­wią o nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi czło­wie­ka z na­tu­rą i są zwią­za­ne z tro­ską o na­szą pla­ne­tę i nie­po­ko­jem o prze­trwa­nie ga­tun­ku ludz­kie­go. Pra­gnie­my przy­po­mnieć słu­cha­czom i so­bie sa­mym, że zo­sta­ło nam nie­wie­le cza­su, aby za­dbać i usza­no­wać ży­cie na tej pla­ne­cie.

 

 

 

Płyta “Li­vet. Su­ita dla Zie­mi”

 

POSŁUCHAJ PŁYTY

 

 1. Intro

 2. Luukin vä’rr / Jeg vet nok
  słowa: Nils-Aslak Valkeapää
  joik: Marja Mortensson
  wokal: Joanna Chmielecka

 3. Chmara idzie
  tradycyjna pieśń polska
  wokal: Joanna Chmielecka

 4. Ladtetje
  joik: Marja Mortensson

 5. Rosa Rosi
  tradycyjna pieśń bułgarska

  wokal: Elina Toneva

 6. Bayraktare
  tradycyjna pieśń bułgarska
  wokal: Elina Toneva

 7. Ei natt
  słowa: Nils-Aslak Valkeapää
  muzyka: Piotr Klimek
  joik: Marja Mortensson

 8. Gora
  tradycyjna pieśń ukraińska
  śpiew: Zoryana Dybovska

 9. Dagene går
  słowa: Nils-Aslak Valkeapää
  muzyka: Piotr Klimek

 

 

 

Kon­cert i nagranie płyty re­ali­zo­wa­ne w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej.

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

 

Za­da­nie współ­fi­nan­so­wa­ne z do­ta­cji Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.