Sklep z dobrym humorem spektakl fot v2. HOLLYBABA 95
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Sklep z dobrym humorem" w Łodzi

Spektakl "Sklep z dobrym humorem" w Łodzi

miejsce i czas
27.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­taklu „Sklep z do­brym hu­mo­rem” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

 

data: 27 listopada 2022 (niedziela)
go­dzi­na: 16:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek wi­dzów: 5+
czas trwa­nia: 50 mi­nut

wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc 
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

 

 

Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś co moż­na sprze­da­wać w skle­pie z do­brym hu­mo­rem? Po­my­śl­cie... Co Wam spra­wi­ło­by naj­więk­szą przy­jem­ność? Co wpra­wi­ło­by Was w do­bry na­strój? Co mo­gło­by za­gwa­ran­to­wać szczę­ście? Jak wy­glą­da taki sklep? W ja­kiej wa­lu­cie się tam prze­pro­wa­dza trans­ak­cje? Na te i inne py­ta­nia po­sta­ra­my się od­po­wie­dzieć w na­szym spek­ta­klu... 

 

Kon­cep­cja i pro­wa­dze­nie gru­py: Jo­an­na Fi­lar­ska 
Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Pa­weł Gło­wa­ty i dzie­ci 
Sce­no­gra­fia i ko­stiu­my: Jola Kró­lic­ka i dzie­ci 
Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski 
Re­ali­za­cja dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski 
Obsada: Iga Ap­pel, Da­wid Będ­kow­ski, Lena Choj­nac­ka, Emilia Grabka, Ka­li­na Ja­gu­szew­ska, Kaja Ja­szew­ska, Ka­li­na Kli­mek, Nadia Koralewska, Jola Królicka, Da­wid Łycz­ko, Wik­tor Mo­ra­czew­ski, Ju­rek Pa­luch, Zo­sia Po­śnik, Asia Sar­na, Aniel­ka Świa­to­pełk-Mir­ska, An­tek Wój­cik-Urba­niak, Jan Wy­rwicz, Ha­nia Za­jącz­kow­ska

Zdję­cie: Hol­ly­ba­ba
Pre­mie­ra: 11 grud­nia 2021, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi
Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa oraz ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pokaz spek­ta­klu re­ali­zo­wa­ny jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

PS Premiera spektaklu najmlodszej grupy teatralnej Teatru CHOREA 22O dziewczynce ktora lubila tanczyc w deszczu i spotkala pieska fot.HOLLYBABA 50

Spektakl "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu..." w Łodzi

miejsce i czas
26.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska", w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

rps 27.08.22 zota nic fot. agnieszka cytacka 104

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

TLO WYDARZENIA

Premiera spektaklu "Zjawiska paranormalne"

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Zjawiska paranormalne” w wykonaniu Dziecięcej Grupy Teatralnej działającej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Wydarzenie odbywa się jako część działań z partnerami - „Fabryka Lokalnie”, w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2022”, który jest organizowany przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.