Retroperspektywy 2023

Strona główna / Festiwal / Retroperspektywy 2023

 

XII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

GENERACJE

18 - 27 sierp­nia 2023

Te­atr CHO­REA / Łódź

 

 

 

Go­rą­co za­pra­sza­my na Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 18-27 sierp­nia 2023, w jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na kul­tu­ral­nej ma­pie Ło­dzi - w zre­wi­ta­li­zo­wa­nych bu­dyn­kach Fa­bry­ki Sztu­ki.

 

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy to miej­sce kon­fron­ta­cji ar­ty­stycz­nych. Plat­for­ma spo­tkań i dys­ku­sji o prze­mia­nach za­cho­dzą­cych w te­atrze i w sztu­ce XXI wie­ku.

 

Re­tro­per­spek­ty­wy są je­dy­nym z nie­wie­lu fe­sti­wa­li w Pol­sce, któ­ry w te­atrze od­rzu­ca po­dzia­ły na ga­tun­ki i nur­ty, i nie róż­ni­cu­je ar­ty­stów na za­wo­dow­ców i ama­to­rów, pre­zen­tu­jąc jed­no­cze­śnie cie­ka­we zja­wi­ska te­atral­ne, mu­zycz­ne, wspól­no­to­we, de­fi­niu­ją­ce kul­tu­ro­wą toż­sa­mość współ­cze­sne­go czło­wie­ka. W pro­po­no­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach toż­sa­mość ta jest okre­śla­na no­wo­cze­snym ję­zy­kiem sztu­ki, po­dą­ża­ją­cym wła­sny­mi ścież­ka­mi i szu­ka­ją­cym na róż­ne spo­so­by od­nie­sień do tra­dy­cji.

 

Te­go­rocz­na XII edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy bę­dzie sku­pio­na wo­kół sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go ha­sła „GE­NE­RA­CJE”. W trak­cie dzie­się­cio­dnio­wych spo­tkań - spek­ta­kle, po­ka­zy, kon­cer­ty, dys­ku­sje ukie­run­ko­wa­ne będą na te­ma­ty zwią­za­ne z tym, co współ­cze­sne­go czło­wie­ka nie­po­koi, z czym się mie­rzy, na co ma na­dzie­ję. Kil­ka ostat­nich lat to okres nie­pew­no­ści i re­al­nych za­gro­żeń: woj­ną, ka­ta­stro­fa kli­ma­tycz­ną, kry­zy­sa­mi glo­bal­ny­mi i oso­bi­sty­mi. W trak­cie fe­sti­wa­lu spró­bu­je­my wspól­nie zo­ba­czyć gdzie je­ste­śmy i kim się sta­je­my - w re­la­cji z naj­bliż­szy­mi, w re­la­cji do star­szych i młod­szych po­ko­leń. Spró­bu­je­my wspól­nie z na­szą pu­blicz­no­ścią po­szu­kać od­po­wie­dzi na py­ta­nia ja­kie prze­pły­wy mię­dzy­po­ko­le­nio­we i ja­kie za­nie­cha­nia mogą przy­nieść szan­sę na zmie­rze­nie się ze świa­tem.

 

Zo­ba­czy­my 9 spek­ta­kli, w tym 4 pre­mie­ro­we, 4 za­gra­nicz­ne (z Ukra­iny, Fin­lan­dii i Nor­we­gii), 3 pre­mie­ro­we kon­cer­ty (w tym koń­czą­ce fe­sti­wal wi­do­wi­sko mu­zycz­no-po­etyc­kie, efekt współ­pra­cy pol­skich i nor­we­skich ar­ty­stów w ra­mach pro­jek­tu Act In_Out), za­pro­si­my do wzię­cia udzia­łu w mię­dzy­po­ko­le­nio­wych warsz­ta­tach. Bę­dzie­my dys­ku­to­wać o te­atrze i o eko­lo­gii w prak­ty­ce.

 

W trak­cie dzie­się­ciu sierp­nio­wych dni bę­dzie­my in­ten­syw­niej spo­ty­kać się w wy­peł­nio­nych zie­le­nią miej­skie­go ogro­du po­fa­brycz­nych prze­strze­niach (o nasz zie­lo­ny do­bro­stan za­dba Miej­ski Ba­dy­larz), w week­en­dy otwo­rzy­my "BA­WIAL­NIĘ GE­NE­RA­CJI" - Kre­atyw­ną Prze­strzeń dla Dzie­ci, za­pro­si­my do klu­bu fe­sti­wa­lo­we­go (o am­bro­zję i nek­tar dla wszyst­kich za­dba­ją Nie­Win­ni).

 

 

Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny o Fe­sti­wa­lu RPS 2023

 

"Te­ma­tem Fe­sti­wa­lu RPS 2023 jest to, co bu­du­je na­pię­cia po­mię­dzy po­ko­le­nia­mi, to, co jest szu­ka­niem po­ro­zu­mie­nia, od­bu­do­wy, świa­do­mym ze­rwa­niem lub zro­zu­mie­niem po­wią­zań, a przede wszyst­kim pró­bą od­na­le­zie­nia sa­me­go sie­bie w mię­dzy­po­ko­le­nio­wych re­la­cjach. Stąd ha­sło GE­NE­RA­CJE, któ­rym po­świę­ca­my te­go­rocz­ną edy­cję Fe­sti­wa­lu.

 

W cza­sach gwał­tow­nych prze­mian, kon­flik­tów, nisz­cze­nia związ­ków, gu­bie­nia sen­sów, kwe­stio­no­wa­nia wię­zi men­tal­nych i ro­dzin­nych, w pierw­szym od­ru­chu od­po­wie­dzi szu­ka­my u naj­bliż­szych. Czy każ­de po­ko­le­nie musi de­fi­nio­wać się na nowo? Czy w cza­sach erup­cji za­gro­żeń ura­tu­je nas pa­mięć o daw­nych war­to­ściach, czy ra­czej nowe, oczysz­cza­ją­ce ro­zu­mie­nie świa­ta, od­rzu­ca­ją­ce to, co było, jako ar­cha­icz­ną po­raż­kę? Czy po­wo­jen­ne po­ko­le­nia, dzi­siaj ży­ją­ce w ob­li­czu re­al­nej woj­ny i re­al­nej ka­ta­stro­fy kli­ma­tycz­nej, po­trze­bu­ją no­wych war­to­ści, no­wych dro­go­wska­zów, lub no­wych bo­ha­te­rów? Kim są nasi ro­dzi­ce, dziad­ko­wie, kim są ich dzie­ci? Czy prze­no­si­my w ge­nach coś wię­cej niż kody DNA i umie­jęt­ność ich re­pro­du­ko­wa­nia? Czy prze­ka­zu­je­my na­stęp­nym po­ko­le­niom coś wię­cej niż trau­my, lęki i za­gu­bie­nie? Co chce­my za­pew­nić mło­dym, poza eko­no­micz­nym bez­pie­czeń­stwem? Do cze­go je­ste­śmy so­bie po­trzeb­ni? Co chce­my ich rę­ka­mi i ich umy­sła­mi w świe­cie oca­lić? Czy w ogó­le jest taka ko­niecz­ność? 

 

Te­atr wy­punk­to­wu­je te py­ta­nia jako jed­ne z naj­waż­niej­szych dla nas i dla współ­cze­snej sztu­ki. Po­przez róż­no­rod­ne nar­ra­cje, a czę­sto tak­że po­przez oso­bi­ste hi­sto­rie twór­ców, te­atr opo­wia­da - na róż­ne spo­so­by i róż­ny­mi ję­zy­ka­mi - o tym, że w klu­czo­wych mo­men­tach ży­cia, kie­dy py­ta­my o to, kim je­ste­śmy na­praw­dę, (lub kim nie je­ste­śmy na pew­no), od­po­wie­dzi szu­kać trze­ba w na­szych re­la­cjach. Z oj­cem, mat­ką, przod­ka­mi i z wła­snym dziec­kiem. Sam świat - w swo­im za­gro­że­niu, sza­leń­stwie, nie­kon­tro­lo­wa­nych re­pul­sjach - nie udzie­li nam od­po­wie­dzi."

To­masz Ro­do­wicz
Dy­rek­tor Ar­ty­stycz­ny Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy

 

 

In­for­ma­cje o Fe­sti­wa­lu RPS

 

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy two­rzo­ny przez Te­atr CHO­REA, od­by­wa się cy­klicz­nie od 2010 roku w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. 

 

Fe­sti­wal ma for­mę prze­glą­du te­atral­ne­go i pre­zen­tu­je naja­trak­cyj­niej­sze pro­po­zy­cje te­atral­ne, ta­necz­ne oraz mu­zycz­ne z Pol­ski i świa­ta. Wy­da­rze­nie cha­rak­te­ry­zu­je się wy­so­kim pro­fe­sjo­na­li­zmem wy­ko­naw­ców, uni­ka­to­wo­ścią i spój­no­ścią pro­gra­mu, do­stęp­no­ścią dla sze­ro­kiej i zróż­ni­co­wa­nej pu­blicz­no­ści, bo­ga­tą ofer­tą warsz­ta­to­wą oraz spo­tka­nia­mi z wy­bit­ny­mi twór­ca­mi sztu­ki te­atral­nej i mu­zycz­nej. 

 

W cią­gu ostat­nich 13 lat (pod­czas dzie­wię­ciu edy­cji Fe­sti­wa­lu RE­TRO­PER­SPEK­TY­WY oraz dwóch edy­cji fe­sti­wa­lu PER­SPEK­TY­WY) od­by­ło się po­nad 165 spek­ta­kli, per­for­man­sów, vi­de­oper­for­man­ców, kon­cer­tów, wy­staw to­wa­rzy­szą­cych oraz 47 warsz­ta­tów. Zja­wi­ło się 1080 za­pro­szo­nych go­ści z 22 kra­jów (m.in. z USA, In­dii, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nor­we­gii, Ho­lan­dii, Fran­cji, Nie­miec, Por­tu­ga­lii, Bia­ło­ru­si, Ukra­iny i Izra­ela), a do fe­sti­wa­lo­wych pro­gów, rów­nież tych w for­mie on­li­ne, za­wi­ta­ło 41 100 wi­dzów i uczest­ni­ków.

 

W cią­gu ostat­nich lat kon­se­kwent­nie kon­ty­nu­uje­my re­ali­zo­wa­ny od lat plan roz­wo­ju i two­rzy­my ko­lej­ne edy­cje mię­dzy­na­ro­do­we­go fe­sti­wa­lu, któ­re po­zwa­la­ją na za­pra­sza­nie wy­bit­nych wy­da­rzeń te­atral­nych, ta­necz­nych i mu­zycz­nych. Tym sa­mym umoż­li­wia­my od­bior­com uczest­nic­two w wy­jąt­ko­wym Świę­cie Te­atru, któ­re­go głów­nym ce­lem jest za­rów­no dys­kurs o współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści, jak i po­szu­ki­wa­nie ory­gi­nal­nych środ­ków eks­pre­sji ar­ty­stycz­nej. Dłu­go­let­nia kon­se­kwen­cja w do­cie­ra­niu do róż­nych grup spo­łecz­nych (in­te­lek­tu­ali­ści, oso­by ze śro­do­wisk de­fa­wo­ry­zo­wa­nych, se­nio­rzy, stu­den­ci, mło­dzież, ro­dzi­ny z dzieć­mi) oraz bu­do­wa­nie fe­sti­wa­lo­wej pu­blicz­no­ści (au­dien­ce de­ve­lop­ment) spo­wo­do­wa­ła, że na­sze wy­da­rze­nie cie­szy się ogrom­ną po­pu­lar­no­ścią i zaj­mu­je sta­łe miej­sce na ma­pie kul­tu­ral­nych wy­da­rzeń Ło­dzi. Jest ce­nio­nym wy­da­rze­niem. Fe­sti­wal wy­kra­cza poza stan­dar­do­wą dzia­łal­ność Te­atru CHO­REA i po­zwa­la na pre­zen­ta­cje spek­ta­kli pol­skich i za­gra­nicz­nych z za­kre­su sztu­ki te­atral­nej i ta­necz­nej. Jest pre­tek­stem i wy­jąt­ko­wą oka­zją do po­ka­za­nia spek­ta­kli, któ­re Te­atr CHO­REA re­ali­zu­je w ko­la­bo­ra­cji z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi te­atra­mi czy ar­ty­sta­mi. Waż­ną ideą, któ­ra przy­świe­ca fe­sti­wa­lo­wi od po­cząt­ku jego ist­nie­nia, jest rów­nież two­rze­nie po­mo­stu po­mię­dzy po­szu­ku­ją­cy­mi de­biu­tan­ta­mi a mi­strza­mi sce­ny, po­mię­dzy tra­dy­cją a awan­gar­dą.

 

 

Za­da­nie jest re­ali­zo­wa­ne dzię­ki do­fi­nan­so­wa­niu z bu­dże­tu Mia­sta Ło­dzi.

 

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry.

 

 

Za­da­nie re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu ACT IN OUT, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi, Vi­sio­ner Te­ater z Oslo i Te­atrem Car­te Blan­che z Ber­gen. Pro­jekt ACT IN_OUT jest fi­nan­so­wa­ny przez Is­lan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej.