rps 27.08.22 zota nic fot. agnieszka cytacka 104
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Złota nić" w Łodzi

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

 

data: 25 listopada 2022 (piątek)
godzina: 19:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek widzów: 12+
czas trwania: 60 minut
wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc 
rezerwacja bezpłatnych wejściówek: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207 

 

 

„Zło­ta nić” to nie spek­takl, to spo­tka­nie lu­dzi, któ­rych dzie­li prze­paść po­ko­le­nio­wa. Spo­tka­nie o re­la­cjach i o tym, jak rysy i pęk­nię­cia w na­szym ży­ciu, stwa­rza­ją nas na nowo i przy­bie­ra­ją szla­chet­ne od­cie­nie, po­wo­du­jąc, że sta­je­my się sil­niej­si i pięk­niej­si. W prze­mi­ja­niu nie ma nic złe­go, to na­tu­ral­na część na­sze­go ży­cia. Nie­któ­rzy z nas chcąc stać się do­sko­nal­szy­mi, po­dej­mu­ją co­dzien­ną wal­kę z nie­usta­ją­cy­mi wy­zwa­nia­mi. Kie­dy się po­tknie­my, kie­dy się roz­pad­nie­my na mi­lion ka­wał­ków, to dzię­ki „zło­tej nici” mo­że­my na nowo się po­zbie­rać, na nowo po­skle­jać. Mo­że­my uczyć się i sta­wać na nowo, z no­wym do­świad­cze­niem, no­wym zło­tym spo­iwem. Sta­ra­my się od­kryć na­sze ser­ce, du­szę wszech­świa­ta, cza­sa­mi jed­nak ten pęd za nie­wi­docz­nym ce­lem, po­wo­du­je upa­dek. Za szyb­ko, za ła­two...

 

Twór­cy: Te­atr CHO­REA - Gru­pa Mło­dzie­żo­wa i Se­nio­ral­na
Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ko­lek­tyw twór­czy - Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Mu­zy­ka: Jó­zef Uzdow­ski
Ko­stiu­my: Kin­ga Ku­biak
Sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
Przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt
Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski
Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski
Ob­sa­da: Bar­ba­ra Cał­ka-Li­sek, Lu­cy­na Przy­byl­ska, Ha­li­na Ka­czo­row­ska, Jo­lan­ta Szy­dłow­ska, Na­ta­lia Arab­ska, Zo­sia Kę­dra, Gra­ży­na Koł­tu­nik, Mag­da­le­na Knyt, Alek­san­dra Zio­mek, Jo­lan­ta Sło­miń­ska, Ka­mi­la Bie­drzyc­ka, Iga Kwint­kie­wicz, Pau­li­na Ochman
pre­mie­ra: 27 sierp­nia 2022, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

 

 

REZERWACJE


System rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wydarzenie prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-18:00: 
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com 
- telefonicznie: +48 506 103 207 

Nie prowadzimy systemu rezerwacji w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne. 

W mailu prosimy podać: tytuł i datę spektaklu, imię i nazwisko na które ma być dokonana rezerwacja oraz ilość rezerwowanych miejsc. 

System rezerwacji wejściówek zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie. 

Wejściówki można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3. 

Rezerwacje wygasają 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

 

WAŻNE INFORMACJE


W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzeń o przestrzeganie ważnych zasad: 
- Zostańcie w domu jeśli nie czujecie się zdrowo - macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę. 
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce. 

 

 

 

Premiera spektaklu została zre­ali­zo­wa­na dzię­ki środ­kom otrzy­ma­nym w ra­mach sty­pen­dium ar­ty­stycz­ne­go Mia­sta Ło­dzi.

LOGO STYPENDIA ML 820X312

 

Spektakl zo­sta­ł zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

TLO WYDARZENIA

Premiera spektaklu "Zjawiska paranormalne"

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Zjawiska paranormalne” w wykonaniu Dziecięcej Grupy Teatralnej działającej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Wydarzenie odbywa się jako część działań z partnerami - „Fabryka Lokalnie”, w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2022”, który jest organizowany przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.

retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 119

Spektakl "Ragnarok" na Litwie

miejsce i czas
14.11.2022
4 | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "RA­GNA­ROK", w re­ży­se­rii Ad­ria­na Bart­cza­ka, w wy­ko­na­niu Te­atru CHO­REA, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym COM • MEDIA w Alytaus Miesto Teatras, na Litwie.

PS spektakle o Fabryka Sztuki fot.HOLLYBABA 9

Premiera spektaklu "...Od czasu do czasu..."

miejsce i czas
12.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu "...OD CZASU DO CZASU...", w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego, w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fabryka Lokalnie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.