Free Book Mockup 3
Strona główna / Eko / E-book "Ekologie Kultury"

E-book "Ekologie Kultury"

 

E-book „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stwo­rzo­ney w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023, po­wstał w wy­ni­ku za­pi­su roz­mów, pod­czas pa­ne­lu dys­ku­syj­ne­go „Eko­lo­gie Kul­tu­ry”, któ­ry od­był się 21 sierp­nia 2022, w ra­mach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2022: PO­CZĄ­TEK NO­WE­GO ŚWIA­TA”.

 

 

 

Z ini­cja­ty­wy ku­ra­to­ra tego wy­da­rze­nia - Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go - do pa­ne­lu za­pro­si­li­śmy spe­cja­li­stów, prak­ty­ków i teo­re­ty­ków z róż­nych śro­do­wisk na­uko­wych i ar­ty­stycz­nych, któ­rzy dzia­ła­ją na rzecz zmia­ny pa­ra­dyg­ma­tu eko­lo­gicz­ne­go w in­sty­tu­cjach kul­tu­ry: Jo­an­nę Ta­ba­kę, Dia­nę Le­no­nek, Mał­go­rza­tę Ćwi­kłę, Paw­ła Błęc­kie­go, Wa­cła­wa So­basz­ka. Pa­nel mo­de­ro­wa­ła Zo­fia Smo­lar­ska, któ­ra jest od­po­wie­dzial­na za re­dak­cję e-bo­oka.

 

Pod­czas pa­ne­lu po­ru­sza­li­śmy te­ma­ty zwią­za­ne z ba­da­nia­mi i po­szu­ki­wa­nia­mi za­pro­szo­nych go­ściń i go­ści. Wy­szli­śmy z za­ło­że­nia, że rolą współ­cze­snej kul­tu­ry jest po­szu­ki­wa­nie no­wych roz­wią­zań i in­spi­ro­wa­nie do prze­ciw­sta­wia­nia się me­cha­ni­zmom go­spo­dar­ki ka­pi­ta­li­stycz­nej, któ­ra opie­ra się na nad­mier­nej eks­plo­ata­cji za­so­bów na­tu­ral­nych. Wie­rzy­my, że oso­by dzia­ła­ją­ce w ob­sza­rze kul­tu­ry po­win­ny ak­ty­wi­zo­wać oraz in­spi­ro­wać swo­je spo­łecz­no­ści do dba­ło­ści o re­la­cje mię­dzy czło­wie­kiem a na­tu­rą. Za­pro­szo­ne uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy po­ru­sza­li kwe­stie m.in. o par­ty­cy­pa­cyj­nej roli eko­lo­gii w sztu­ce, na przy­kła­dach dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­no-ar­ty­stycz­nej Paw­ła Błęc­kie­go. O sztu­ce i pro­jek­tach w ob­sza­rze bios­fe­ry i bio­ar­tu, wyj­ścia poza an­tro­po­cen z Dia­ną Le­lo­nek. Mał­go­rza­ta Ćwi­kła przed­sta­wi­ła pre­cy­zyj­ne i in­te­re­su­ją­ce ba­da­nia do­ty­czą­ce śla­du wę­glo­we­go wy­twa­rza­ne­go przez in­sty­tu­cje kul­tu­ry. Wa­cław So­ba­szek opo­wia­dał o dzia­łal­no­ści te­atru w kon­tek­ście eko­lo­gii kul­tu­ry na Pod­la­siu, w śro­do­wi­sku lu­dzi dzia­ła­ją­cych w ra­mach kry­zy­su hu­ma­ni­tar­neg, a Jo­an­na Ta­ba­ka o eko­lo­gicz­nych roz­wią­za­niach dla in­sty­tu­cji kul­tu­ry. Po­dzie­li­li­śmy się też na­szy­mi do­świad­cze­nia­mi eko­lo­gicz­ny­mi, któ­re za­sto­so­wa­li­śmy w wy­bra­nych pro­jek­tach edu­ka­cyj­no-ar­ty­stycz­nych Te­atru CHO­REA. Chce­my kon­ty­nu­ować i roz­wi­jać wąt­ki po­ru­szo­ne w e-bo­oku pod­czas ko­lej­nych spo­tkań dys­ku­syj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych pod­czas Fe­sti­wa­lu Re­tro­per­spek­ty­wy.

 

 

Projekt zrealizowany się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzi Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.