Retroperspektywy 2024

Strona główna / Festiwal / Retroperspektywy 2024

 

XIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

PRZEBUDZENIA

20 lat Teatru CHOREA

23 sierp­nia - 1 września 2024

Te­atr CHO­REA / Łódź

 

 

 

Zapraszamy na XIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy: PRZE­BU­DZE­NIA połączony z obchodami 20-lecia Te­atru CHO­REA, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 23 sierp­nia - 1 września 2024, w jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na kul­tu­ral­nej ma­pie Ło­dzi - w zre­wi­ta­li­zo­wa­nych bu­dyn­kach Fa­bry­ki Sztu­ki.

 

 

Ko­lej­nym eta­pem na­szej fe­sti­wa­lo­wej po­dró­ży, pod­czas XIII edy­cji Fe­sti­wa­lu RPS, bę­dzie otwar­cie i po­szu­ki­wa­nie no­we­go i świe­że­go. To po­wsta­nie ze snu - PRZE­BU­DZE­NIE. Wy­da­je się, że wszy­scy re­flek­tu­je­my, aby rok 2024 stał się cza­sem prze­si­le­nia, od­ra­dza­nia się, od­bu­do­wy­wa­nia na­szych do­brych świa­tów. In­tu­icja pod­po­wia­da nam, że tego wła­śnie w nad­cho­dzą­cym cza­sie wi­dzo­wie będą ocze­ki­wa­li od sztu­ki, a szcze­gól­nie od te­atru i sztuk per­for­ma­tyw­nych, któ­rych fun­da­men­tem jest bez­po­śred­ni kon­takt wi­dza z twór­cą. Pra­gnie­my, aby w przy­szło­ści te­ma­tem sztu­ki nie było je­dy­nie ob­ra­zo­wa­nie i ana­li­za de­struk­cji, ale two­rze­nie punk­tów wyj­ścia do po­szu­ki­wa­nia na­dziei, no­wych dróg i in­try­gu­ją­cych wi­zji. My sami tego wła­śnie ocze­ku­je­my od te­atru. Taki kie­ru­nek wy­zna­cza nam nasz duch i po­czu­cie czło­wie­czeń­stwa. Na nowo chce­my ze­brać siły, uwie­rzyć w do­bro, roz­bu­dzić na­dzie­ję, po­ru­szyć w nas wszyst­ko to, co jest ja­sne.

 

Wie­rzy­my, że żywy te­atr, któ­ry ist­nie­je je­dy­nie w sy­tu­acji re­al­ne­go i na­ma­cal­ne­go spo­tka­nia z pu­blicz­no­ścią, ma co­raz więk­szy wpływ na kre­atyw­ność oraz po­sze­rza­nie per­spek­tyw wi­dza. Od­dzia­łu­je na jego wy­bo­ry, otwar­tość i ostrość wi­dze­nia. Od­naj­du­je nie­śmia­ły uśmiech na jego twa­rzy, po­czu­cie na­dziei, umoż­li­wia zdo­by­wa­nie dy­stan­su do sie­bie, in­nych i świa­ta. Na­szym ce­lem jest zbu­do­wa­nie sy­tu­acji, w któ­rej  wy­star­czy tyl­ko prze­trzeć z oczu sen i sze­ro­ko je otwo­rzyć, by do­strzec sens i prze­bu­dzić się do ży­we­go ist­nie­nia. W ten wła­śnie spo­sób, za po­śred­nic­twem fe­sti­wa­lo­wych wy­da­rzeń - spek­ta­kli, kon­cer­tów, na­szych warsz­ta­tów i prak­tyk te­atral­nych two­rzo­nych z mło­dy­mi ludź­mi - chce­my ko­mu­ni­ko­wać się i spo­tkać z na­szy­mi od­bior­ca­mi, pod­czas ko­lej­nej edy­cji Re­tro­per­spek­tyw. Do­dat­ko­wo owa edy­cja bę­dzie bo­ga­ta w ele­men­ty zwią­za­ne z 20-let­ni­mi dzia­ła­nia­mi Te­atru CHO­REA, z oka­zji Ju­bi­le­uszu ze­spo­łu. 

 

Pro­gram XIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go RPS 2024: PRZE­BU­DZE­NIA, stwo­rzy­li­śmy w opar­ciu o prze­wod­nie my­śli i in­spi­ra­cje...

 

PRZE­BU­DZE­NIA - to wyj­ście ze snu.

PRZE­BU­DZE­NIA - to oży­wia­nie cia­ła i umy­słu.

PRZE­BU­DZE­NIA - to otwar­cie oczu.

PRZE­BU­DZE­NIA - to do­strze­że­nie no­we­go.

PRZE­BU­DZE­NIA - to od­kry­cie.

PRZE­BU­DZE­NIA - to nowa po­dróż.

To po­zo­sta­wia­nie sta­rych sko­rup lub zrzu­ce­nie ba­ga­żu.

To od­na­le­zie­nie lub od­kry­cie tego, co na­praw­dę waż­ne.

To zo­ba­cze­nie no­wych per­spek­tyw i nie­zna­nych świa­tów, za po­mo­cą no­wa­tor­skich na­rzę­dzi i no­wych ar­ty­stycz­nych sy­tu­acji.

To stwo­rze­nie wła­snych stre­amin­gów na­dziei i no­wych al­go­ryt­mów sen­sów.

To nowy spo­sób ro­zu­mie­nia ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, taki któ­ry wcze­śniej wy­da­wał się nie­moż­li­wy do uchwy­ce­nia.

 

 

Informacje o Festiwalu RPS 

 

 

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy two­rzo­ny przez Te­atr CHO­REA, od­by­wa się cy­klicz­nie od 2010 roku w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. 

 

Fe­sti­wal ma for­mę prze­glą­du te­atral­ne­go i pre­zen­tu­je naja­trak­cyj­niej­sze pro­po­zy­cje te­atral­ne, ta­necz­ne oraz mu­zycz­ne z Pol­ski i świa­ta. Wy­da­rze­nie cha­rak­te­ry­zu­je się wy­so­kim pro­fe­sjo­na­li­zmem wy­ko­naw­ców, uni­ka­to­wo­ścią i spój­no­ścią pro­gra­mu, do­stęp­no­ścią dla sze­ro­kiej i zróż­ni­co­wa­nej pu­blicz­no­ści, bo­ga­tą ofer­tą warsz­ta­to­wą oraz spo­tka­nia­mi z wy­bit­ny­mi twór­ca­mi sztu­ki te­atral­nej i mu­zycz­nej. 

 

W cią­gu ostat­nich 14 lat (pod­czas 10 edy­cji Fe­sti­wa­lu RE­TRO­PER­SPEK­TY­WY oraz 2 edy­cji fe­sti­wa­lu PER­SPEK­TY­WY) od­by­ło się po­nad 180 spek­ta­kli, per­for­man­sów, vi­de­oper­for­man­ców, kon­cer­tów, wy­staw to­wa­rzy­szą­cych oraz po­nad 50 warsz­ta­tów. Zja­wi­ło się oko­ło 1180 za­pro­szo­nych go­ści z 25 kra­jów (m.in. z USA, In­dii, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nor­we­gii, Ho­lan­dii, Fran­cji, Nie­miec, Por­tu­ga­lii, Bia­ło­ru­si, Ukra­iny i Izra­ela), a do fe­sti­wa­lo­wych pro­gów, rów­nież tych w for­mie on­li­ne, za­wi­ta­ło 43 600 wi­dzów i uczest­ni­ków.

 

W cią­gu ostat­nich lat kon­se­kwent­nie kon­ty­nu­uje­my re­ali­zo­wa­ny od lat plan roz­wo­ju i two­rzy­my ko­lej­ne edy­cje mię­dzy­na­ro­do­we­go fe­sti­wa­lu, któ­re po­zwa­la­ją na za­pra­sza­nie wy­bit­nych wy­da­rzeń te­atral­nych, ta­necz­nych i mu­zycz­nych. Tym sa­mym umoż­li­wia­my od­bior­com uczest­nic­two w wy­jąt­ko­wym Świę­cie Te­atru, któ­re­go głów­nym ce­lem jest za­rów­no dys­kurs o współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści, jak i po­szu­ki­wa­nie ory­gi­nal­nych środ­ków eks­pre­sji ar­ty­stycz­nej. Dłu­go­let­nia kon­se­kwen­cja w do­cie­ra­niu do róż­nych grup spo­łecz­nych (in­te­lek­tu­ali­ści, oso­by ze śro­do­wisk de­fa­wo­ry­zo­wa­nych, se­nio­rzy, stu­den­ci, mło­dzież, ro­dzi­ny z dzieć­mi) oraz bu­do­wa­nie fe­sti­wa­lo­wej pu­blicz­no­ści (au­dien­ce de­ve­lop­ment) spo­wo­do­wa­ła, że na­sze wy­da­rze­nie cie­szy się ogrom­ną po­pu­lar­no­ścią i zaj­mu­je sta­łe miej­sce na ma­pie kul­tu­ral­nych wy­da­rzeń Ło­dzi. Jest ce­nio­nym wy­da­rze­niem. Fe­sti­wal wy­kra­cza poza stan­dar­do­wą dzia­łal­ność Te­atru CHO­REA i po­zwa­la na pre­zen­ta­cje spek­ta­kli pol­skich i za­gra­nicz­nych z za­kre­su sztu­ki te­atral­nej i ta­necz­nej. Jest pre­tek­stem i wy­jąt­ko­wą oka­zją do po­ka­za­nia spek­ta­kli, któ­re Te­atr CHO­REA re­ali­zu­je w ko­la­bo­ra­cji z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi te­atra­mi czy ar­ty­sta­mi. Waż­ną ideą, któ­ra przy­świe­ca fe­sti­wa­lo­wi od po­cząt­ku jego ist­nie­nia, jest rów­nież two­rze­nie po­mo­stu po­mię­dzy po­szu­ku­ją­cy­mi de­biu­tan­ta­mi a mi­strza­mi sce­ny, po­mię­dzy tra­dy­cją a awan­gar­dą.

 

 

 

Za­da­nie jest re­ali­zo­wa­ne dzię­ki do­fi­nan­so­wa­niu z bu­dże­tu Mia­sta Ło­dzi.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.