sztuka wobec wojny 1200x675 1
Strona główna / Projekty / Sztuka wobec wojny

Sztuka wobec wojny

Zapraszamy na cykl wydarzeń organizowanych przez Teatr CHOREA, w ramach projektu "Sztuka wobec wojny", który realizowany jest dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje". Po dekadach względnego pokoju i poczucia bezpieczeństwa trzech kolejnych pokoleń, znowu stajemy na naszym kontynencie, wobec zagrożenia życia. Wszystko wymyka się spod kontroli. Ostatnie dwa lata zostały naznaczone piętnem pandemii, poczuciem odosobnienia, lękiem przed nieznanym. Dziś wojna staje się realnym losem narodów Europy. Śmierć krąży wokół, mając coraz większe znaczenie. W takich czasach obowiązkiem każdego artysty jest szukanie i odnajdywanie wspólnych, najważniejszych ludzkich wartości, które zatrzymałyby eskalację nienawiści i strachu, które pozwalałyby na odbudowanie elementarnego szacunku dla ludzkiej godności.

 

 

 

W tych trudnych okolicznościach artyści Teatru CHOREA postanowili wyrazić swój artystyczny sprzeciw wobec wojny, poprzez realizację zadania "Sztuka wobec wojny". Na zadanie złoży się szereg wydarzeń artystyczno- edukacyjnych.

 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

 

 

Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na "prze­MOC" / Agniesz­ka Cy­tac­ka fo­to­gra­fia

 

Wer­ni­saż:
data: 9 wrze­śnia 2022 (pią­tek)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, prze­strzeń nad Klu­bo­ka­wiar­nią nie­Win­ni
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

 

Go­dzi­ny otwar­cia wy­sta­wy:
daty: 10 wrze­śnia - 8 paź­dzier­ni­ka 2022 (od wtor­ku do nie­dzie­li)
go­dzi­ny: 10:00-22:00
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

 

 

Po­kaz fil­mów "Sha­dows" & "The Other Re­fu­ge­es"

 

„Sha­dows” / reż. Ola Shaya i Rami Shaya 
„The Other Re­fu­ge­es” / reż. Mo­ham­med Al­mu­ghan­ni 
data: 4 paź­dzier­ni­ka 2022 (wto­rek)
go­dzi­na: 18:00 
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 10 PLN
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553
Po po­ka­zie za­pra­sza­my na spo­tka­nie z twór­ca­mi fil­mów.

 

 

Spek­takl "Śmierć na gru­szy" / Te­atr CHO­REA / reż. Łu­kasz Kos

 

Spek­takl "Śmierć na gru­szy" dla mło­dzie­ży, po­łą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi

data: 7 paź­dzier­ni­ka 2022 (pią­tek)
go­dzi­na: 10:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 20 zł (szkol­ne gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne) / 30 zł (ulgo­wy) / 40 zł (nor­mal­ny)

re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207

 

Spek­takl „Śmierć na gru­szy”

data: 8 paź­dzier­ni­ka 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 40 zł nor­mal­ny / 30 zł ulgo­wy
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553

 

 

Sym­po­zjum "Te­atr awan­gar­dy w ob­li­czu woj­ny"

 

data: 08 paź­dzier­ni­ka 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 15:00
miej­sce: sala C_101, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: bez­płat­ny, wol­ny, bez ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji miejsc

uczest­ni­cy pa­ne­lu: prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Ley­ko (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki), prof. dr hab. Da­riusz Ko­siń­ski (Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski), Ja­ro­sław Su­chan, dr. Mał­go­rza­ta Dzie­wul­ska, dr Maya Har­bu­ziuk (Lwow­ski Uni­wer­sy­tet Na­ro­do­wy im. Iwa­na Fran­ki) 

 

Partnerem Sympozjum jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

 

 

Organizator: Teatr CHOREA 
Partner: Fabryka Sztuki w Łodzi 
Grafika: Yuliia Tabenska 

 

Zadanie "Sztuka wobec wojny" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje. Edycja 2022". 

 

Zadanie "Sztuka wobec wojny" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.