actinout cover photo po polsku v2
Strona główna / Projekty / Act In_Out

Act In_Out

ACT IN_OUT to dwuletnia inicjatywa Fabryki Sztuki w Łodzi, islandzkiego centrum kultury Slaturhusid, teatru tańca Carte Blanche w Bergen, Teatru Visjoner w Oslo oraz Teatru CHOREA w Łodzi, realizowana w trzech obszarach: muzyka, teatr i rezydencje. Cykl obejmuje koncerty niezależnych zespołów polskich i islandzkich, spektakle teatru, teatru tańca i widowiska literacko-muzyczne, a także seminaria oraz działania edukacyjne. ACT IN_OUT to także wzajemne odkrywanie tego, co nas kulturowo łączy, a co różni i przekuwanie tego w artystyczną wartość. Teatr CHOREA był odpowiedzialny za realizację teatralnego modułu projektu ACTIN_OUT i realizację oraz pokazy spektakli teatru tańca oraz widowisk literacko-muzycznych.

 

 

 

Wydarzenia w ramach ACT IN_OUT odbywały się w 2022 i 2023 roku i podzielone były na trzy sekcje: teatralną - koordynowaną przez Olę Shayę z Teatru CHOREA, muzyczną - prowadzoną przez Basię Neugebauer z Fabryki Sztuki i rezydencji artystycznych - organizowanych przez Rafała Kołackiego. Koordynatorem projektu po stronie islandzkiej była Wiola Ujazdowska.

 

Dzięki ACT IN_OUT odbyły się 22 koncerty, 6 rezydencji artystycznych i powstały 2 spektakle: spektakl teatru tańca i widowisko muzyczno-literackie. Uczestnicy projektu odwiedzili 3 kraje: Polskę, Islandię i Norwegię. Podsumowaniem osiągnięć projektu były 4 internetowe seminaria, przeprowadzone w listopadzie 2023 roku. Koordynatorzy i artyści mieli szansę podzielić się swoimi doświadczeniami pomiędzy sobą i wszystkimi gośćmi zamierzającymi podjąć podobną inicjatywę w przyszłości.

 

Celem ACT IN_OUT była kulturowa i kreatywna wymiana pomiędzy artystami, i organizatorami. Dla koordynatorów w instytucjach kultury z Polski, Islandii i Norwegii była to szansa, żeby zobaczyć, jak podobne centra są zarządzane w różnych krajach. Różniące się struktury, ilość organizowanych wydarzeń, różne strategie ich promocji, odmienny balans pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym - wszystko to miało znaczenie w czasie projektu, czyniąc ACT IN_OUT intensywnym, ubogacającym i wynagradzającym doświadczeniem dla wszystkich uczestników i członków publiczności, która mogła się cieszyć się owocami pracy ACT IN_OUT.

 

 

Teatr CHOREA, w ramach teatralnego modułu projektu ACT IN_OUT, zrealizował spektakl teatru tańca "Ragnarok" oraz widowisko muzyczno-literackie "Livet. Suita dla Ziemi". Materiał muzyczny "Livet" został także zarejestrowany w studio nagraniowym.

 

 

Spektakl "Ragnarok"

 

Ragnarok w nordyckiej motologii oznacza „zmierzch bogów”, albo po prostu koniec starego świata i początek nowego. Jednak tytuł naszego spektaklu jest jedynym odniesieniem, które bezpośrednio łączy go z mitologią. Poczuliśmy, że to może podsunie widzom kolejną warstwę interpretacyjną, a jednocześnie spodobał nam się fakt, że ten termin jest tak dosadny w swoim znaczeniu.

 

Spektakl opowiada o nowym świecie. I tutaj chcieliśmy zagłębić się w problematykę człowieczeństwa. Problematykę relacji międzyludzkich, połączenia i kontaktu ze samym sobą oraz obrazu społeczeństwa, ale bez określonych ról czy hierarchii.

 

Pracujemy z koncepcją liminalności, koncentrującej się na byciu w miejscu „pomiędzy”, które stanowi kluczowy moment w centralnej fazie obrzędu przejścia. To miejsce, w którym już nie jesteśmy dawnymi sobą, ale jeszcze nie staliśmy się niczym nowym. To ambiwalentne, niejednoznaczne miejsce przejścia. Chcieliśmy, żeby cały spektakl był takim miejscem. Rodzajem zaburzonej, zakłóconej, wykrzywionej, niepokojącej sytuacji, niepodlegającej jakiemukolwiek porządkowi, z rodzajem niejasnego napięcia i poczucia niewygody.

 

Każda z aktorek i każdy z aktorów ma swoją własną historię i wybiera swoją własną ścieżkę, którą podąża przez cały spektakl. Czasami ścieżki się przecinają, wydarzają się pewne relacje. Chcieliśmy podkreślić ten dziwny rodzaj samotności, osobności, obecnej nawet jeśli dochodzi do spotkań i powiązań, połączeń. Chodzi bardziej o odnalezienie tego specyficznego performatywnego stanu, w którym potrafimy uważnie wsłuchać się w samych siebie - i dzięki temu czułemu i czujnemu słuchaniu - możemy prawdziwie usłyszeć innych.

 

Twórcy: Teatr CHOREA, Norweski Narodowy Teatr Tańca Współczesnego - Carte Blanche

Produkcja: Fabryka Sztuki w Łodzi

Reżyseria i choreografia: Adrian Bartczak

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski / w spektaklu wykorzystano utwór Arvo Pärt "STABAT MATER"

Kostiumy i scenografia: Marta Góźdź - El Bruzda

Asystent reżysera, współpraca dramaturgiczna: Wiktor Moraczewski

Konsultacje choreograficzne: Annabelle Bonnéry

Obsada: Janusz Adam Biedrzycki, Maja Caban, Joanna Chmielecka, Michał Jóźwik, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska, Tomasz Rodowicz

Światło: Tomasz Krukowski

Dźwięk: Marcin Dobijański, Karol Skrzypiec

Plakat: Filip Appel

Zdjęcia: Agnieszka Cytacka fotografia, Marcin Korbus

Kierowniczka produkcji: Ola Shaya

Produkcja: Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi, Norweski Narodowy Teatr Tańca Współczesnego - Carte Blanche

Premiera: 19 sierpnia 2022, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy

 

Spektakl zrealizowany w ramach zadania "ACT IN_OUT", realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, we współpracy z Teatrem CHOREA z Łodzi i Teatrem Carte Blanche z Bergen, dzięki grantowi z Funduszy Norweskich i EOG. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Współfinansowano z dotacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

Koncert "Livet. Suita dla Ziemi"

 

“Li­vet” (z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie”) to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, re­ali­zo­wa­ny w 2023 roku. Za­mie­rze­niem pro­jek­tu jest spo­tka­nie czte­rech kul­tur i czte­rech róż­nych tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę. “Li­vet” jest współ­cze­sną su­itą dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, dwu­na­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To mu­zy­ka in­spi­ro­wa­na tra­dy­cyj­ny­mi pie­śnia­mi z Buł­ga­rii, Ukra­iny, Pol­ski i Nor­we­gii. Wy­bra­ne wąt­ki mu­zycz­ne z czte­rech tra­dy­cji Eu­ro­py mó­wią o nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi czło­wie­ka z na­tu­rą i są zwią­za­ne z tro­ską o na­szą pla­ne­tę i nie­po­ko­jem o prze­trwa­nie ga­tun­ku ludz­kie­go. Pra­gnie­my przy­po­mnieć słu­cha­czom i so­bie sa­mym, że zo­sta­ło nam nie­wie­le cza­su, aby za­dbać i usza­no­wać ży­cie na tej pla­ne­cie.

 

W pro­jek­cie udział biorą wy­bit­ni mu­zy­cy: Tord Gu­sta­vsen, Eivind Aar­set, Tore Brun­borg, Rune Arnesen z Nor­we­gii oraz Hu­bert Ze­mler i Piotr Ro­do­wicz z Pol­ski. Par­tie so­lo­we śpiewają Eli­na To­ne­va (Buł­ga­ria), Zo­ria­na Dy­bo­vska (Ukra­ina), Mar­ja Mor­tens­son (Nor­we­gia), Joanna Chmielecka (Polska). Dwu­ję­zycz­ną nar­ra­cję pro­wa­dzą: wy­bit­na ak­tor­ka Juni Dahr (Nor­we­gia) i dy­rek­tor Te­atru CHO­REA To­masz Ro­do­wicz (Pol­ska).

 

Pra­pre­mie­ra wi­do­wi­ska od­była się w Ło­dzi, 27 sierp­nia 2023, w sali kon­cer­to­wej Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi, pod­czas fi­na­łu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE. Ma­te­riał mu­zycz­ny zo­sta­ł za­re­je­stro­wa­ny w stu­dio na­gra­nio­wym we wrze­śniu 2023. W paź­dzier­ni­ku kon­cert został wykonany po raz dru­gi w ko­ście­le św. Ja­ku­ba w Oslo.

 

Twór­cy: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Vi­sjo­ner Te­ater

Koncepcja: Erik Hil­le­stad, Juni Dahr, To­masz Ro­do­wicz

Kie­row­nic­two mu­zycz­ne: Piotr Kli­mek

Tek­sty po­etyc­kie: Nils-Aslak Val­ke­apää 

Wybór tekstów: Juni Dahr

Recytacja: Juni Dahr, Tomasz Rodowicz

Producent muzyczny: Erik Hillestad 

Tłumaczenie z języka sami na język norweski: Laila Stien

Prze­kład na ję­zyk pol­ski: Ju­sty­na Cze­chow­ska

Pro­du­cent­ka: Ola Shaya

Wokalistki: Marja Mortensson, Zoryana Dybovska, Elina Toneva, Joanna Chmielecka

Chór: Ma­ciej Bed­na­rek, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Ar­tur Chrza­now­ski, Zo­ry­ana Dy­bo­vska, Jo­an­na Fi­lar­ska, Łu­kasz Fi­li­pow, Mi­chał Jóź­wik, Mar­cin Ko­by­liń­ski, Ewa Łu­ka­sie­wicz, Ju­sty­na So­bie­raj-Bed­na­rek, Ma­ciej Sta­niec­ki, Eli­na To­ne­va

Mu­zy­cy: Tord Gu­sta­vsen (fortepian), Eivind Aar­set (gi­ta­ra), Tore Brun­borg (sak­so­fon te­no­ro­wy), Rune Arnesen (per­ku­sja), Piotr Ro­do­wicz (kon­tra­bas)

Specjalne podziękowania: Stiftelsen Lásságámmi og The publisher DAT

Pre­mie­ra: 27 sierp­nia 2023, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy

 

Kon­cert re­ali­zo­wa­ny w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej. 

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

 

Współfinansowano z dotacji Urzędu Miasta Łodzi.