tr
Strona główna / O nas / Książka "Rodowicz - Teatr - Droga"

Książka "Rodowicz - Teatr - Droga"

 

Książ­ka „Ro­do­wicz – Te­atr – Dro­ga”, wy­da­na przez Wy­daw­nic­two Ży­wo­sło­wie, trafiła do księgarń na poczatku października 2022. Jest ona za­pisem kil­ku­go­dzin­nych roz­mów Da­riu­sza Ko­siń­skie­go z To­ma­szem Ro­do­wi­czem, o jego ży­ciu,  przede wszyst­kim, choć nie tyl­ko, te­atral­nym. Do roz­mów do­łą­czo­ne zo­sta­ły tak­że tek­sty pu­bli­ko­wa­ne już wcze­śniej (wy­wia­dy i fe­lie­to­ny) oraz kil­ka nig­dy nie­pu­bli­ko­wa­nych za­pi­sków Ro­do­wi­cza. W efek­cie po­wsta­ła wie­lo­wy­mia­ro­wa książ­ka, bę­dą­ca czymś dużo wię­cej niż tyl­ko bio­gra­fią. To ar­cy­cie­ka­wa po­dróż przez kil­ka de­kad kul­tu­ry te­atral­nej, któ­rej oś sta­no­wi hi­sto­ria ro­dzin­na i za­wo­do­wa Ro­do­wi­cza.

 

 

 

To­masz Ro­do­wicz (ur. 1951), ak­tor, re­ży­ser, współ­za­ło­ży­ciel i głów­ny or­ga­ni­za­tor Te­atru CHO­REA, wcze­śniej współ­pra­cu­ją­cy przy pro­jek­tach Je­rze­go Gro­tow­skie­go, a na­stęp­nie przez wie­le lat zwią­za­ny z Ośrod­kiem Prak­tyk Te­atral­nych „Gar­dzie­ni­ce”,  jest jed­ną z naj­waż­niej­szych po­sta­ci pol­skie­go te­atru po­szu­ku­ją­ce­go i nie­za­leż­ne­go. Jego wła­sna opo­wieść o twór­czej dro­dze, któ­rą prze­był, two­rzy fa­scy­nu­ją­cą  hi­sto­rię twór­cze­go ży­cia i prze­mian te­atru, kul­tu­ry i spo­łe­czeń­stwa pol­skie­go mi­nio­ne­go pół­wie­cza. Ro­do­wicz, cały czas nie­zwy­kle ak­tyw­ny na te­atral­nej dro­dze, pa­trzy na swo­je ży­cie i do­świad­cze­nia swo­je­go po­ko­le­nia z dzi­siej­szej per­spek­ty­wy, po­dej­mu­jąc kry­tycz­ną ana­li­zę ich ciem­nych aspek­tów, ale też wy­do­by­wa­jąc ta­kie war­to­ści, któ­rych współ­cze­sno­ści zda­je się szcze­gól­nie bra­ko­wać.

 

„Książ­ka […] skła­da się przede wszyst­kim z za­pi­sów roz­mów, ja­kie prze­pro­wa­dzi­li­śmy od maja do czerw­ca 2021 roku z Da­riu­szem Ko­siń­skim. Na­mó­wio­ny przez nie­go opo­wia­da­łem przez kil­ka go­dzin w ko­lej­nych dniach póź­nej wio­sny i nad­cią­ga­ją­ce­go lata o swo­im ży­ciu, przede wszyst­kim, choć nie tyl­ko, te­atral­nym. Do za­pi­sów tych do­łą­czy­li­śmy kil­ka tek­stów pu­bli­ko­wa­nych już wcze­śniej (wy­wia­dy i fe­lie­to­ny), a tak­że kil­ka ze­spo­łów nig­dy nie­pu­bli­ko­wa­nych za­pi­sków. W efek­cie po­wsta­ła hi­sto­ria, któ­rą ośmie­la­my się pre­zen­to­wać w tej książ­ce – ja wciąż z lę­kiem, bo nie wiem, czy oka­że się na tyle waż­na i cie­ka­wa, by ją czy­tać. […] 

 

Nie ma w na­szych roz­mo­wach wąt­ków oso­bi­stych, cho­ciaż wszyst­ko jest skraj­nie oso­bi­ste. Nie ma prób ko­ry­go­wa­nia hi­sto­rii, bo ta hi­sto­ria jest je­dy­ną praw­dzi­wą, czy­li moją wła­sną. Lu­dzie przy­wo­ły­wa­ni w tych wie­lo­go­dzin­nych se­an­sach nie są ta­ki­mi, ja­ki­mi byli dla sie­bie. Są w nich ta­ki­mi, ja­kim byli dla mnie, wte­dy gdy się spo­ty­ka­li­śmy, gdy pra­co­wa­li­śmy, gdy zmie­nia­li moje ży­cie lub gdy ja zmie­nia­łem ich. Daty nie mają zna­cze­nia, bo je­dy­nym cza­sem jest kom­pul­syw­ny czas pa­mię­ci: wie­lo­śla­do­wy, po­krę­co­ny i za­pę­tlo­ny w za­pi­sa­nych fał­dach mo­je­go mó­zgu i cia­ła. […]

 

Nie chcia­łem pi­sać hi­sto­rii żad­ne­go te­atru, re­la­cjo­no­wać po­ko­le­nio­wych trans­gre­sji czy kul­tu­ro­wych re­wo­lu­cji nie­praw­do­po­dob­nych cza­sów, w któ­re zo­sta­łem bez py­ta­nia wrzu­co­ny. Opo­wia­da­łem wy­łącz­nie wła­sną hi­sto­rię, pró­bo­wa­łem od­two­rzyć tra­sy swo­jej wła­snej po­dró­ży przez te­atr i ży­cie”.  

(To­masz Ro­do­wicz, frag­ment wpro­wa­dze­nia do książ­ki)

 

To­masz Ro­do­wicz - dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Te­atru CHO­REA. Ak­tor, re­ży­ser, mu­zyk, pe­da­gog, swe­go cza­su hi­sto­ryk fi­lo­zo­fii i psz­cze­larz. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hi­sto­rii Fi­lo­zo­fii na Aka­de­mii Teo­lo­gii Ka­to­lic­kiej w War­sza­wie. Współ­pra­co­wał z Je­rzym Gro­tow­skim w la­tach 1974-1979. Współ­twór­ca Ośrod­ka Prak­tyk Te­atral­nych „Gar­dzie­ni­ce”, jego czo­ło­wy ak­tor oraz li­der pro­gra­mu dy­dak­tycz­ne­go w la­tach 1977-2003. Współ­za­ło­ży­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA i jego li­der od 2004 roku. Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi w la­tach 2007-2022. Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy i Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Per­spek­ty­wy. Wy­kła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, Aka­de­mii Te­atral­nej w Kra­ko­wie (fi­lia w By­to­miu) i Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Fil­mo­wej, Te­le­wi­zyj­nej i Te­atral­nej im. L.Schil­le­ra w Ło­dzi. Li­der licz­nych pro­jek­tów dy­dak­tycz­nych i ar­ty­stycz­no-edu­ka­cyj­nych dla ak­to­rów, in­struk­to­rów te­atral­nych i ani­ma­to­rów kul­tu­ry na ca­łym świe­cie. W 2014 roku od­zna­czo­ny me­da­lem "Za­słu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Ar­tis", nada­wa­nym przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. Lau­re­at na­gro­dy "O! 2017" w ka­te­go­rii Te­atr, przy­zna­wa­ną przez O.pl Pol­ski Por­tal Kul­tu­ry. W 2018 roku zo­stał lau­re­atem na­gro­dy Pre­zy­den­ta Mia­sta Ło­dzi za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia i ochro­ny kul­tu­ry. W 2019 roku otrzy­mał pre­sti­żo­wą na­gro­dę im. Zyg­mun­ta Hüb­ne­ra "CZŁO­WIEK TE­ATRU" usta­no­wio­ną przez Fun­da­cję Te­atru My­śli Oby­wa­tel­skiej im. Zyg­mun­ta Hüb­ne­ra, tym sa­mym do­łą­czył do świet­ne­go gro­na lau­re­atów tego wy­róż­nie­nia: Anny Au­gu­sty­no­wicz, Jana En­gler­ta, Je­rze­go Tre­li, Pio­tra Cie­pla­ka i Jac­ka Głom­ba.

 

Da­riusz Ko­siń­ski - pro­fe­sor w Ka­te­drze Per­for­ma­ty­ki Wy­dzia­łu Po­lo­ni­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Zaj­mo­wał się hi­sto­rią i teo­rią sztu­ki ak­tor­skiej XIX wie­ku. Zaj­mo­wał się ba­da­nia­mi nad swo­isto­ścią pol­skiej tra­dy­cji te­atral­nej i per­for­ma­tyw­nej, cze­go efek­tem są książ­ki: „Pol­ski te­atr prze­mia­ny” (Wro­cław 2007) oraz au­tor­ska syn­te­za dzie­jów pol­skich przed­sta­wień „Te­atra pol­skie. Hi­sto­rie” (War­sza­wa 2010; na­gro­da Zna­ku He­stii im. Ks. Prof. J.Ti­sch­ne­ra 2011; Na­gro­da Na­uko­wa im. J.Gie­droy­cia, 2012; książ­ka uka­za­ła się w prze­kła­dach na nie­miec­ki, chiń­ski i ro­syj­ski). Obec­nie roz­wi­ja te ba­da­nia w kie­run­ku ana­liz współ­cze­snych przed­sta­wień i dra­ma­tów spo­łecz­nych, m.in. zwią­za­nych z ka­ta­stro­fa smo­leń­ską (“Te­atra pol­skie. Rok ka­ta­stro­fy”; War­sza­wa 2012). Swo­istym pod­su­mo­wa­niem jego spo­so­bu ro­zu­mie­nia i upra­wia­nia per­for­ma­ty­ki jest książ­ka „Per­for­ma­ty­ka. W(y)pro­wa­dze­nia” (Kra­ków 2016). Od­ręb­ny przed­miot jego za­in­te­re­so­wań zaj­mu­je twór­czość i idee Je­rze­go Gro­tow­skie­go. W la­tach 2010-2013 był dy­rek­to­rem pro­gra­mo­wym In­sty­tu­tu im. J. Gro­tow­skie­go we Wro­cła­wiu. Na­le­żał do ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go „Tek­stów ze­bra­nych” Je­rze­go Gro­tow­skie­go (War­sza­wa 2012). Jest au­to­rem po­pu­lar­nej bio­gra­fii ar­ty­sty „Gro­tow­ski. Prze­wod­nik” (Wro­cław 2009), wy­dał też dwie mo­no­gra­fie po­świę­co­ne jego wcze­snym przed­sta­wie­niom: „Gro­tow­ski. Pro­fa­na­cje” (Wro­cław 2015) i „Far­sy-mi­ste­ria” (Wro­cław 2018). Zaj­mu­je się tak­że in­ter­pre­ta­cją dra­ma­tu (m.in. książ­ka „Sce­ny z ży­cia dra­ma­tu”, Kra­ków 2004). Wspól­nie z Ire­ne­uszem Gusz­pi­tem przy­go­to­wał edy­cje pism te­atral­nych Ju­liu­sza Oster­wy („Przez te­atr - poza te­atr”, Kra­ków 2004; „An­ty­go­na, Ham­let, To­biasz…”, Kra­ków 2007). W 2014 za­stęp­ca dy­rek­to­ra In­sty­tu­tu Te­atral­ne­go im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Od 2014 wraz z Woj­cie­chem Du­dzi­kiem jest re­dak­to­rem na­czel­nym in­ter­ne­to­wej En­cy­klo­pe­dii Te­atru Pol­skie­go. Na­le­ży do re­dak­cji pi­sma „Po­lish The­atre Jo­ur­nal”; od 2016 jest re­dak­to­rem na­czel­nym pi­sma „Per­for­mer” (za­ło­żo­ne­go z jego ini­cja­ty­wy w 2011). Od je­sie­ni 2016 współ­pra­cu­je jako kry­tyk te­atral­ny i pu­bli­cy­sta z „Ty­go­dni­kiem Po­wszech­nym”. 

 

Wy­daw­nic­two Ży­wo­sło­wie - po­wsta­ło z ini­cja­ty­wy Da­riu­sza Ko­siń­skie­go i Ka­ta­rzy­ny Woź­niak, jako roz­wi­nię­cie i po­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści pra­cow­ni prze­kła­du „Ży­wo­sło­wie”, za­ło­żo­nej dwa­na­ście lat temu przez Ka­ta­rzy­nę Woź­niak. To ini­cja­ty­wa, któ­rej za­sad­ni­czym ce­lem jest wpro­wa­dze­nie na ry­nek róż­ne­go ro­dza­ju ksią­żek, któ­re przy­czy­nią się do po­sze­rze­nia wie­dzy o te­atrze i in­nych sztu­kach przed­sta­wie­nio­wych, po­głę­bie­nia świa­do­mo­ści ich spo­łecz­nej roli oraz oży­wie­nia dys­ku­sji nad per­for­ma­tyw­ny­mi aspek­ta­mi kul­tu­ry, ży­cia spo­łecz­ne­go i in­dy­wi­du­al­ne­go. Wy­cho­dząc od spe­cy­ficz­nie ro­dzi­me­go spo­so­bu ro­zu­mie­nia i prak­ty­ko­wa­nia tego, co zwy­kło na­zy­wać się „te­atrem”, wy­daw­nic­two chce uczy­nić sze­ro­ko ro­zu­mia­ne przed­sta­wie­nia przed­mio­tem re­flek­sji hu­ma­ni­stycz­nej, po­dej­mu­ją­cej naj­waż­niej­sze wy­zwa­nia współ­cze­sno­ści.