TLO WYDARZENIA
Strona główna / Aktualności / Premiera spektaklu "Zjawiska paranormalne"

Premiera spektaklu "Zjawiska paranormalne"

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Zjawiska paranormalne” w wykonaniu Dziecięcej Grupy Teatralnej działającej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Wydarzenie odbywa się jako część działań z partnerami - „Fabryka Lokalnie”, w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2022”, który jest organizowany przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.

 

data: 25 listopada 2022 (piątek)

godzina: 12:00

miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3

czas trwania: 40 minut 

wiek widzów: bez ograniczeń wiekowych 
wstęp: bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc 
rezerwacja bezpłatnych wejściówek: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207

 

 

Zjawiska paranormalne to temat, którym interesują się ludzie od zarania dziejów. A Wy próbujecie go zgłębić? A może Was drażni, wyśmiewacie go i uważacie, że nic takiego nie istnieje?

 

Tematem zjawisk paranormalnych postanowiła zająć się Dziecięca Grupa Teatralna działająca w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi, przekształcając go w teatralną opowieść. 

 

Czas wolny, to okres, kiedy można poznać wiele nowych osób i przeżyć mnóstwo niezapomnianych przygód. Taką właśnie niezapomnianą przygodę pewna grupa przyjaciół przeżyła na wyjeździe. Wyjeździe, który przerodził się w historię rodem z najstraszniejszego horroru. Chcecie się dowiedzieć, co wydarzyło się podczas ich pobytu w ośrodku wypoczynkowym? Jeżeli tak, to zapraszamy Was w zaczarowaną podróż! Przed rozpoczęciem podróży upewnijcie się tylko, czy w Waszych torbach nikt nie zostawił tajemniczej informacji. 

 

Reżyseria i scenariusz: zespół, Joanna Filarska, Wiktor Moraczewski, Filip Appel

Dźwięki: zespół, Filip Appel

Wizualizacje: zespół, Filip Appel

Obsada: Zuzia Bartczak, Amelia Grudniak, Hania Grzelak, Matylda Ostrowska, Kaja Psiurska, Zosia Samborska, Michalina Szczech, Tamara Wdzięczak, Hania Włodarczyk, Oliwia Woźniak

Światło: Tomasz Krukowski

Spektakl powstał w ramach zajęć, prowadzonych przez instruktorów teatralnych z Teatru CHOREA, w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. 

 

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

Pokaz spek­ta­klu re­ali­zo­wa­ny jest w w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 119

Spektakl "Ragnarok" na Litwie

miejsce i czas
14.11.2022
4 | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "RA­GNA­ROK", w re­ży­se­rii Ad­ria­na Bart­cza­ka, w wy­ko­na­niu Te­atru CHO­REA, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym COM • MEDIA w Alytaus Miesto Teatras, na Litwie.

PS spektakle o Fabryka Sztuki fot.HOLLYBABA 9

Premiera spektaklu "...Od czasu do czasu..."

miejsce i czas
12.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu "...OD CZASU DO CZASU...", w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego, w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fabryka Lokalnie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

zdjecie w tle

Instalacja performatywna „KORDIAN_A”

miejsce i czas
11-17.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na otwarcie instalacji performatywnej „Kordian_a”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Portiernia Sztuki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.