DSC 5738
Strona główna / Aktualności / Spektakl "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki

Spektakl "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki

miejsce i czas
24-25.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Zapraszamy na pokazy spektaklu "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki, w reżyserii Katarzyny Knychalskiej, Marcina Kęszyckiego i Tomasza Rodowicza, w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi.

 

Terminy prezentacji spektaklu

data: 24 kwietnia 2024 (środa)
godzina: 10:00 oraz 19:00  

data: 25 kwietnia 2024 (czwartek)
godzina: 10:00 oraz 13:00

miejsce: sala C_101, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 
wiek widzów: 14+
czas trwania: 60 minut
bilety: 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)
ilość miejsc jest ograniczona / konieczna jest rezerwacja biletów  
re­zer­wa­cja / zakup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207,  lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com
 

 

Po pokazach spektaklu "Przejścia nie ma", zapraszamy również na wystawę i spotkanie z aktywistami Fundacji Bezkres, będącej częścią Grupy Granica i zajmującej się wspieraniem uchodźczyń i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

 

Terminy otwarcia wystawy

data: 24 kwietnia 2024 (środa)
godzina: 16:00-18:30 oraz  20:00-21:00

data: 25 kwietnia 2024 (czwartek)
godzina: 11:00-12:00 oraz 14:00-16:00

miejsce: sala C_101, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny
informacje: a.shaya@fabrykasztuki.org / + 48 603 616 494
więcej: https://www.chorea.com.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/1022

UWAGA!
Na wystawę uprzejmie poprosimy o przyniesienie ze sobą telefonu oraz słuchawek.

 

 

Wydarzenie wpisane w program "Wiosny Teatrów w Łodzi 2024". 

Więcej informacji o "Wiośnie Teatrów 2024 w Łodzi":

 

 

W przestrzeni naszego spektaklu-wystawy "Przejścia nie ma" widzowie są jednocześnie zwiedzającymi. Każdy eksponat prowokuje tu nową opowieść. To przedmioty, które zostawili ludzie zmuszeni opuścić swoje domy, uciekając przed wojną, głodem i prześladowaniami. Co o nich wiemy? Dlaczego się ich boimy? Jak możemy im pomóc? Zapraszamy - wejdź i wysłuchaj ich historii.

 

Od początku swojej historii ludzkość przeprowadziła 15 tysięcy wojen.
Obecnie trwają 23 wojny i dziesiątki kryzysów.
2 miliardy ludzi żyją w obszarze dotkniętym konfliktami.
W ubiegłym roku 84 miliony ludzi zostało przymusowo przesiedlonych.
Szacuje się, że w tym roku pomocy humanitarnej potrzebowało 247 milionów ludzi.
800 milionów ludzi nie jest w stanie wyżywić się w miejscu, w którym mieszka.

Shirin, 26 lat, Iran
Mieszkała w Teheranie. Organizowała protesty przeciwko fundamentalnemu rządowi. Była odważna, nie zakładała hidżabu i ku przerażeniu swojego chłopaka łapała go publicznie za rękę, czasem nawet obejmowała go wpół. On był ostrożniejszy, ale zawsze wspierał ją w walce o prawa kobiet. Teraz siedzi w więzieniu w Evin, najgorszym w całym Iranie. Kiedy go zamknęli Shirin wiedziała, że przyjdą też po nią. Uciekła. Boi się, że nigdy więcej go nie zobaczy.

Maria, 45 lat, Salwador
Jej matka miała w Salwadorze sklep odzieżowy. Gangi żądały od nich 100 dolarów tygodniowo. Pożyczały. Ale po miesiącu chcieli już 100 dolarów co trzy dni. Potem 100 dolarów dziennie. Jednemu sąsiadowi podpalili sklep, drugiego ciężko pobili. Maria postanowiła uciec z dwójką synów. W Salwadorze została jej stara matka.

Abu Ali, 56 lat, Syria
Jest nauczycielem matematyki. Na jego wioskę na granicy syryjsko-jordańskiej spadły setki bomb. Któregoś dnia naliczył 130 strzałów moździerzy. Jednego z jego synów zamordowało w Damaszku Państwo Islamskie. Drugiego zatrzymało wojsko reżimowe i ciągnęło za ciężarówką tak długo, aż zmarł. Abu Ali mieszka w ośrodku dla uchodźców, ale chce wracać, żeby zbudować dom obok grobu synów.

Lucia, 54 lata, Kongo
Ubrana w niebieską tunikę, na szyi ma czarny naszyjnik, który nosi jako znak żałoby po synu. Zabłąkana kula zabiła go w czasie walk. Na rękach trzyma trzyletniego chłopczyka. To jej wnuk. Lucia żyje w obozie w Malkala. Brakuje tu wody, jedzenia i leków. I nie ma dokąd pójść. Jej wnuk Fidia ma 8 miesięcy i waży 4 kilo.

Hasan, 17 lat, Syria
Uczestniczył w pogrzebie wujka. Żałobników zaatakowało wojsko. Na budynek zrzucili dwie bomby beczkowe. Od tej chwili nic nie pamięta. W Jordanii amputowali mu nogę. Rodzina została w Syrii. Wypuszczają tylko rannych i chorych. Bardzo chce wrócić do bliskich. Czym jest człowiek bez rodziny?

Nie robimy tego spektaklu, by zaogniać polityczne konflikty, wręcz przeciwnie - chcemy powiedzieć głośno, że sprawa osób uchodźczych, czy na granicy polsko-białoruskiej, czy na wszystkich innych granicach świata, to jest przede wszystkim sprawa ludzka, a dopiero potem polityczna. W czasie prac nad spektaklem byliśmy na granicy polsko-białoruskiej, słuchaliśmy opowieści aktywistek, ale poznawaliśmy też opowieści ludzi przepływających pontonami przez Morze Śródziemne, czy podróżujących z Gwatemali do Meksyku na dachu pociągu zwanego La Bestia. Te wszystkie historie łączą wspólne elementy: strach, głód, zimno, tęsknota za bliskimi, niepewność jutra. Kiedy się w nie wsłuchamy widzimy przed sobą drugiego człowieka, a nie strony politycznej barykady. I tego byśmy chcieli najbardziej - żeby nasz spektakl obudził empatię do drugiego człowieka w potrzebie.

 

Twórcy: Fundacja Teatr Nie-Taki
Scenariusz i koncepcja: Katarzyna Knychalska
Reżyseria:  Katarzyna Knychalska, Marcin Kęszycki, Tomasz Rodowicz
Scenografia i produkcja: Szymon Antoniak
Obraz i dźwięk: Karol Budrewicz
Występują: Marcin Kęszycki, Tomasz Rodowicz

Spek­takl po­wstał w ra­mach pro­gra­mu OFF Pol­ska or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

 

 

RE­ZER­WA­CJE

 

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 12:00-18:00:

- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com

- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu,

- datę spek­ta­klu,

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja,

- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne.

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

 

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.chorea.com.pl/pl.

 

 


 

Archiwum

poprzednie aktualności

TEATR W SLUZBIE EKOLOGII

Manifest ekologiczny "Teatr w służbie ekologii"

miejsce i czas
22.04.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do lektury deklaracji-manifestu ekologicznego "TEATR W SŁUŻBIE EKOLOGII", stworzonego przez Teatr CHOREA, z inicjatywy aktora i reżysera - Janusza Adama Biedrzyckiego. Manifest opisuje praktyki i rozwiązania poszerzające świadomość ekologiczną w instytucjach kultury.

intymnoscnadcenie

Warsztaty "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych"

miejsce i czas
20.04.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzą INTIMACY DUO - Kaja Wesołek-Podziemska i Marta A. Zygadło, 20 kwietnia 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

430835515 871644758061316 8777209766369334123 n

Spektakl "Zwierzęta Maszyny" w Łodzi

miejsce i czas
14.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na pierwszy popremierowy po­kaz spek­ta­klu „Zwierzęta Maszyny” Starszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.