pinky mouse premiera fot. agnieszka cytacka ACF 1834
Strona główna / Aktualności / Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!" w Łodzi

Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!" w Łodzi

miejsce i czas
09.09.2023
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | Koncert

Za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, Pikniku Międzypokoleniowego, w ra­mach 22. edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur: Tożsamość. 

  

data: 9 września 2023 / sobota
go­dzi­na: 18:00
miej­sce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83
czas trwa­nia: 60 mi­nut
wiek wi­dzów: 2 +
wię­cej: https://www.4kultury.pl/ / https://www.4kultury.pl/project/piknik-miedzypokoleniowy / https://www.4kultury.pl/project/piknik

 

 

Dzień do­bry! Przed Wami je­dy­na w swo­im ro­dza­ju, nie­po­wta­rzal­na, naj­pięk­niej­sza, naj­cu­dow­niej­sza, naj­mil­sza i naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­ta... Ró­żo­wa Mysz! Dla­cze­go ró­żo­wa? Bo ró­żo­wy, jej zda­niem, jest naj­pięk­niej­szy. Mo­że­cie na nią mó­wić Pin­ky Mo­use!

 

Pin­ky Mo­use ma wie­lu przy­ja­ciół, śpie­wa pio­sen­ki Na­ta­szy Zyl­skiej, lubi li­czyć dziu­ry w se­rze, a jak się ze­zło­ści, to wszyst­ko wy­rzu­ca przez okno. Pin­ky Mo­use Band to nowa for­ma­cja mu­zycz­na, gra­ją­ca bar­dzo skocz­ną, ży­wio­ło­wą mu­zy­kę dla Ma­łych i Nie­co Więk­szych Po­szu­ki­wa­czy Nie­za­po­mnia­nych Wra­żeń.

 

Na kon­cert skła­da się kil­ka­na­ście pio­se­nek in­spi­ro­wa­nych swin­giem, jaz­zem, pol­ską pio­sen­ką roz­ryw­ko­wą z lat 50-tych i tra­dy­cją lu­do­wą. “Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use” to so­lid­na por­cja no­wych dźwię­ków, któ­re swo­ją in­ten­syw­ność za­wdzię­cza­ją roz­bu­do­wa­nym in­stru­men­ta­rium i elek­tro­nicz­nym brzmie­niom. Do­brą za­ba­wę w to­wa­rzy­stwie sza­lo­nych my­szek, wzbo­ga­ca­ją rów­nież wy­strza­ło­we ko­stiu­my, ba­jecz­na sce­no­gra­fia oraz nie­spo­dzie­wa­ne zwro­ty ak­cji. W skład Pin­ky Mo­use Band wcho­dzą ar­ty­ści i mu­zy­cy zwią­za­ni z Te­atrem CHO­REA.

 

Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Ola Shaya, Jo­an­na Fi­lar­ska
Sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka
Ko­stiu­my: Anna Racz­kow­ska
Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski
Re­ży­se­ria dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski
Mu­zy­ka: Ola Shaya, Pin­ky Mo­use Band, mu­zy­ka lu­do­wa, He­inz Gietz
Tek­sty: Ola Shaya, Zbi­gniew Szta­ba, Pin­ky Mo­use Band, Aya Sed­dik
Pla­kat, gra­fi­ka: Fi­lip Ap­pel
Ilu­stra­cje wy­ko­rzy­sta­ne w kon­cer­cie: Ola Cie­ślak

Pin­ky Mo­use Band wy­stę­pu­je w skła­dzie:
Pin­ky Mo­use - Anna Ma­szew­ska
Chór Dużych My­szek - Jo­an­na Chmie­lec­ka, Elina Toneva, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Chór Ma­łych My­szek, pod prze­wod­nic­twem Jo­an­ny Fi­lar­skiej - Wie­sław Ca­ban, Zo­fia Ca­ban, Sta­ni­sław Gi­nal­ski, An­to­ni­na Ja­błoń­ska, Mar­ta Kuba, Oli­wia Kuba, Mar­ty­na Ma­ra­sek, Igna­cy Mi­lew­ski, Lea Mro­zic­ka, Son­ja Shaya
Mysz­ki gra­ją­ce na in­stru­men­tach:
Klar­net, flet po­przecz­ny - To­masz Ro­do­wicz
In­stru­men­ty kla­wi­szo­we, syn­te­za­to­ry -  Grze­gorz Fajn­gold
In­stru­men­ty per­ku­syj­ne - An­drzej Pejo Siecz­kow­ski
Kon­tra­bas - Ka­mil Guź­ni­czak
W kon­cer­cie bie­rze tak­że udział Ta­jem­ni­czy Ko­cur...

Pre­mie­ra: 23 czerw­ca 2021, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze wrzesien23 miesiac

Wrześniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-30.09.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału we wrześniowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi. Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie daty, rezerwujcie miejsca i czas.

livet v2

Premiera koncertu "Livet"

miejsce i czas
27.08.2023
Sala Kon­cer­to­wa Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi | Koncert

Zapraszamy na premierę koncertu "Livet", re­ali­zo­wa­nego w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG, podczas zamknięcia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE.

okAadka poziom

E-bo­ok “Eko­lo­gie Kul­tu­ry”

miejsce i czas
26.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy do lektury e-booka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stworzonego w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.