tworcze wrzesien23 miesiac
Strona główna / Aktualności / Wrześniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

Wrześniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-30.09.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału we wrześniowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi. Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie daty, rezerwujcie miejsca i czas.

 

 

BATIK - rodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci od 5 roku życia, wraz z opiekunami, młodzieży i dorosłych

data: 2 września 2022 (sobota)
godzina: 12:00-15:00
miejsce: sala A_120, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci od 5 roku życia, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami, młodzież i dorośli
czas trwania: 3 godziny
prowadzenie: Natalia Shemyakina
koszt: 40 zł za uczestnika, za pojedynczy warsztat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWA­GA!
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry bę­dzie moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.


Zapraszamy na „Dzień kota” - czyli na kreatywne warsztaty zdobienia tkanin metodą „batiku”. Na naciągniętej tkaninie, z naniesionym woskowym konturem, stworzymy obrazy, za po­mo­cą spe­cjal­nych farb. Każ­dy uczest­nik warsz­ta­tów stwo­rzy na tka­ni­nie wła­sny wi­ze­ru­nek kota, któ­ry bę­dzie mógł za­brać ze sobą do domu.

Ba­tik to uni­kal­na, sta­ro­żyt­na tech­ni­ka, po­le­ga­ją­ca na two­rze­niu ob­ra­zu na tka­ni­nie, po­przez ma­lo­wa­nie go­rą­cym wo­skiem. Za­pra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, któ­rzy w przy­jem­nej at­mos­fe­rze chcą po­znać nie­zwy­kłą tech­ni­kę zdo­bie­nia tka­nin, stwo­rzyć uni­kal­ne, wo­sko­we ob­ra­zy, a tak­że po­siąść wie­dzę na te­mat ma­te­ria­łów i na­rzę­dzi po­trzeb­nych do wła­sno­ręcz­ne­go wy­ko­na­nia ba­ti­ku.

Na­ta­lia She­my­aki­na - ab­sol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, ar­tyst­ka zaj­mu­ją­ca się tka­ni­na­mi, pro­jek­tant­ka. Człon­ki­ni Związ­ku Ar­ty­stów Ukra­iny. Ukoń­czy­ła In­sty­tut Boj­czu­ka w Ki­jo­wie oraz Ki­jow­ski Na­ro­do­wy Uni­wer­sy­tet Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry (Wy­dział Pro­jek­to­wa­nia). Na swo­im kon­cie ma 11 wy­staw in­dy­wi­du­al­nych, jed­na pra­ca w fun­du­szu mu­zeum sztu­ki (Bach­czy­sa­raj, Krym). Od trzy­dzie­stu lat spe­cja­li­zu­je się w tech­ni­ce ba­ti­ku.

 

UM CIA CIA BUM - rodzinne warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 0-3 lata, wraz z opiekunami

data: 2, 16, 30 września 2023 (sobota)
godzina: 17:00-17:45
miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 0-3 lata, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami
czas trwania: 45 minut
prowadzenie: Natalia Wicher
koszt: 30 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWA­GA!
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Na za­ję­ciach bę­dzie­my śpie­wać w roz­ma­itych ska­lach, sty­lach i tem­pach, a tak­że ryt­mi­zo­wać i im­pro­wi­zo­wać wo­kal­nie i ru­cho­wo, po­bu­dza­jąc kre­atyw­ność i mu­zycz­ną wraż­li­wość u dzie­ci. Wszyst­ko od­by­wa się w for­mie swo­bod­nej za­ba­wy, z to­wa­rzy­sze­niem ko­lo­ro­wych re­kwi­zy­tów i in­stru­men­tów. Wy­star­czy wy­god­ny strój i otwar­tość na wspól­ne mu­zy­ko­wa­nie!

Pod­sta­wą za­jęć gor­do­now­skich jest za­nu­rze­nie dziec­ka w mu­zycz­nej róż­no­rod­no­ści, któ­rej nie spo­tka ono nig­dzie in­dziej. Pod­czas za­jęć dia­lo­gu­je­my z dzieć­mi ucząc je RO­ZU­MIE­NIA mu­zy­ki, czy­li au­dio­wa­nia, my­śle­nia mu­zycz­ne­go, a nie tyl­ko od­twa­rza­nia mu­zy­ki. Przy­spie­sza­my tym sa­mym roz­wój mowy oraz moż­li­wo­ści szyb­sze­go przy­swa­ja­nia wie­dzy z in­nych dzie­dzin.

Na­ta­lia Wi­cher - ma­gi­ster Fi­lo­zo­fii na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­no-Hi­sto­rycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go oraz ab­sol­went­ka Za­rzą­dza­nia kul­tu­rą In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Cer­ty­fi­ko­wa­na in­struk­tor mu­zy­ki wg teo­rii ucze­nia E.E. Gor­do­na, wła­ści­ciel­ka pra­cow­ni mu­zycz­nej Ta­da­am, w ra­mach któ­rej pro­wa­dzi za­ję­cia sta­cjo­nar­ne w żłob­kach i przed­szko­lach. Współ­pra­cu­je z Bi­blio­te­ką Miej­ską w Ło­dzi. Uczest­nicz­ka kur­su gor­do­now­skie­go I stop­nia "Im­pro­wi­zu­ję, czy­li au­diu­ję" or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Kre­atyw­nej Edu­ka­cji oraz Pol­skie To­wa­rzy­stwo Edwi­na Elia­sa Gor­do­na w War­sza­wie. Była człon­ki­ni łódz­kie­go chó­ru Spo­łecz­nej Aka­de­mii Nauk w Ło­dzi, uczest­nicz­ka wie­lu warsz­ta­tów śpie­wu bia­łe­go. Mi­ło­śnicz­ka buł­gar­skich pie­śni tra­dy­cyj­nych i sze­ro­ko po­ję­tej mu­zy­ki lu­do­wej. Mama dwój­ki ma­lu­chów, Rom­ka i Ma­rian­ki, któ­re sta­no­wią naj­lep­szą siłę na­pę­do­wą, in­spi­ra­cję i mo­ty­wa­cję do po­dej­mo­wa­nia ko­lej­nych ży­cio­wych wy­zwań.

 

 

CZUŁE OPOWIEŚCI - cykl warsztatów uważności i rozwijania wyobraźni dla dzieci w wieku 6-13 lat

 

data: 16 września 2023 (sobota)

godzina: 11:00-12:00

miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

wiek uczestników: dzieci w wieku 6-13 lat

czas trwania: 1 godzina

prowadzenie: Justyna Osiecka, Małgorzata Lipczyńska

koszt: 40 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat

zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWA­GA!
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Wła­ści­wa część każ­de­go spo­tka­nia jest po­prze­dzo­na:
a) ćwi­cze­nia­mi fi­zycz­ny­mi z ła­god­nym, spo­koj­nym ru­chem
b) ćwi­cze­nia­mi od­de­cho­wy­mi, któ­re do­dat­ko­wo roz­luź­nią i po­zwo­lą się skon­cen­tro­wać na da­nej chwi­li

Dzie­cia­ki wy­słu­cha­ją hi­sto­rii, ba­lan­su­ją­cej na gra­ni­cy ba­śni i ma­rze­nia sen­ne­go, do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej na warsz­ta­ty ilu­stra­cji. Opo­wie­ści moż­na bę­dzie wy­słu­chać na le­żą­co, z za­mknię­ty­mi ocza­mi. Po­roz­ma­wia­my o emo­cjach ja­kie to­wa­rzy­szą tej hi­sto­rii. Opo­wie­my z czym nam się ko­ja­rzą sym­bo­le i przed­mio­ty wi­docz­ne na ilu­stra­cji i co w nas wy­wo­łu­ją. Na ko­niec warsz­ta­tów każ­de z dzie­ci bę­dzie mo­gło na­ry­so­wać na pa­pie­rze wła­sny sym­bol spo­tka­nia, coś, co utkwi­ło mu w pa­mię­ci, bądź zro­dzi­ło się w wy­obraź­ni pod­czas warsz­ta­tów.

Ju­sty­na Osiec­ka - ukoń­czy­ła Ar­chi­tek­tu­rę i Urba­ni­sty­kę na Po­li­tech­ni­ce Łódz­kiej, kur­sy: “Ko­miks i pre­pro­duk­cja fil­mów i gier” na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi oraz UX/UI de­si­gner. Pra­co­wa­ła m.in. jako ar­chi­tekt w Ho­lan­dii w SLA Bu­re­au, w Od­dzia­le ds. Es­te­ty­ki Mia­sta w Biu­rze Ar­chi­tek­ta Mia­sta Ło­dzi. Two­rzy ilu­stra­cje, art­bo­oki. Od 2021 roz­wi­ja wła­sną mar­kę Pet and Others. Ma na swo­im kon­cie kil­ka­na­ście na­gród z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, de­si­gnu i pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go, m.in. na­gro­dę Pre­zy­den­ta Mia­sta Ło­dzi za pra­cę dy­plo­mo­wą “Re­wi­ta­li­za­cja ob­sza­rów za­byt­ko­wych i ochro­na za­byt­ków mia­sta Ło­dzi 2011”, I i II na­gro­dę za pla­ka­ty dla Dol­no­ślą­skie­go Fe­sti­wa­lu Ar­chi­tek­tu­ry i II na­gro­dę na pla­kat do kon­kur­su or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Elek­trow­nia w Ra­do­miu, I na­gro­dę za pro­jekt sto­ja­ka ro­we­ro­we­go “Ro­we­rem do kul­tu­ry. Gdańsk 2016”, wy­róż­nie­nie w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie Ja­sno­wi­dze 2018 na pro­jekt książ­ki dla dzie­ci za je­den z naj­lep­szych pro­jek­tów edy­cji. Jest fi­na­list­ką pro­gra­mu “Star­tu­py w Ło­dzi 2020”, gdzie przed­sta­wi­ła po­mysł na krót­kie hi­sto­ryj­ki ko­mik­so­we.

Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska - ak­tor­ka, tan­cer­ka, tre­ner­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry. Pro­wa­dzi warsz­ta­ty ta­necz­ne, te­atral­ne i edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych, za­rów­no w Pol­sce jak i za gra­ni­cą. Od kil­ku lat współ­pra­cu­je z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, pro­wa­dząc za­ję­cia te­atral­ne w In­sty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej. Ab­sol­went­ka stu­diów po­dy­plo­mo­wych "Po­ro­zu­mie­nie bez prze­mo­cy wg M.Ro­sen­ber­ga" w Col­le­gium Ci­vi­tas w War­sza­wie. W pra­cy za­wo­do­wej żywo za­in­te­re­so­wa­na moż­li­wo­ścia­mi i po­ten­cja­łem cia­ła ludz­kie­go, bu­dze­niem jego świa­do­mo­ści oraz prze­ła­my­wa­niem ba­rier i lę­ków. W za­ję­ciach z dzieć­mi i do­ro­sły­mi swo­ją uwa­gę kon­cen­tru­je na swo­bod­nej eks­pre­sji, bez­piecz­nej bli­sko­ści fi­zycz­nej i ra­do­ści jaką daje do­tyk i kon­takt z dru­gim czło­wie­kiem.

 

 

HULAJ DUSZA - rodzinny multisensoryczny plac zabaw dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat, wraz z opiekunami

data: 17 września 2023 (niedziela)
godzina: 11:00-12:15
miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 6 miesięcy - 6 lat, wraz z rodzicami, lub dorosłymi opiekunami
czas trwania: 75 minut
prowadzenie: Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska
koszt: 65 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat
zapisy / informacje: kontakt@hulajdusza.com.pl / + 48 660 275 402 / @karolina_hulaj_dusza / https://www.facebook.com/hulajdusza.net

UWAGA!
Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.
Wszelkich informacji dotyczących warsztatów, rezerwacji miejsc oraz sposobu opłaty, udzielają osoby prowadzące warsztaty - Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska - pod adresem: kontakt@hulajdusza.com.pl / @karolina_hulaj_dusza / https://www.facebook.com/hulajdusza.net, lub telefonicznie: + 48 660 275 402.
Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju, który będzie można pobrudzić i wygodnego obuwia na zmianę.
Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać z dorosłymi opiekunami, którzy dbają o ich bezpieczeństwo.

Multisensoryczny, mobilny plac zabaw Hulaj Dusza, to niezapomniana wyprawa do krainy różnorodnych faktur, dźwięków, kolorów i kształtów. Podczas spotkań warsztatowych dzieci będą mogły cieszyć się kontaktem z różnorodnymi bodźcami, stymulującymi wszystkie zmysły. Czekać na nie będą wyspy wypełnione po brzegi substancjami, materiałami, takimi jak: kisiel, makarony, zboże, masy mączne, księżycowy piasek, ciecz nienewtonowska i wiele innych. Wszystko to w pięknych, bajkowych aranżacjach. Każda wyspa to inna historia, inny pomysł na stylizację, dzięki czemu dzieci co chwilę odkrywają coś nowego.

Wyróżnia nas dbałość o szczegóły, kreatywność w tworzeniu aranżacji, dopasowywanie się do pór roku, oczekiwanej tematyki, okoliczności z aranżacją i wyposażeniem placu zabaw. Podczas zabawy na terenie multisensorycznego placu zabaw będzie obecnych 2 animatorów. Ich zadaniem jest zachęcanie dzieci do wspólnego hulania, wykonywanie doświadczeń lub mas plastycznych według przepisów (ciastoliny, kaszoliny, slime'y, itp.). Dzieci na terenie naszego placu zabaw powinny przebywać z opiekunami, którzy dbają o ich bezpieczeństwo.

 

 

KRAV MAGA - warsztaty ruchowe dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat

data: 20, 27 września 2023 (środa)
godzina: 18:00-19:00 (6-9 lat), 19:00-20:00 (10-13 lat)
miejsce: sala warsztatowa, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat
czas trwania: 1 godzina
prowadzenie: Elina Toneva
koszt: 35 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat / 120 zł za dziecko, za cztery warsztaty - karnet ważny przez 1,5 miesiąca od daty wystawienia
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

UWA­GA!
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju spor­to­we­go i wy­god­ne­go spor­to­we­go obu­wia na zmia­nę.

Za­pra­sza­my na za­ję­cia ru­cho­we "Krav Maga" prze­zna­czo­ne dla dzie­ci. Pod­czas za­jęć bę­dzie­my bie­gać, ska­kać i tur­lać się. Po­ka­że­my też jak za po­mo­cą sys­te­mu Krav Maga moż­na uży­wać swo­je­go cia­ła jako na­rzę­dzia do sa­mo­obro­ny - jak i czym ude­rzać, jak i gdzie ko­pać, jak wy­wra­cać się bez­piecz­nie. Tre­ning za­koń­czy­my roz­cią­ga­niem i wy­ci­sze­niem.

Eli­na To­ne­va - uro­dzo­na w So­fii (Buł­ga­ria) pie­śniar­ka, ak­tor­ka Te­atru CHO­REA. Wy­kła­dow­czy­ni ru­chu sce­nicz­ne­go i śpie­wu w Szko­le Fil­mo­wej w Ło­dzi. Wie­lo­let­nia in­struk­tor­ka wal­ki wręcz Krav Maga. Ab­sol­went­ka łódz­kiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Pro­fe­sjo­nal­nie za­ję­ła się śpie­wem w Gar­dzie­ni­cach, po­dej­mu­jąc współ­pra­cę z "Or­kie­strą An­tycz­ną", (pro­jekt mu­zycz­no-ba­daw­czy To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Ma­cie­ja Ry­chłe­go, bę­dą­cy kre­atyw­ną re­kon­struk­cją mu­zy­ki An­tycz­nej Gre­cji). Od po­cząt­ku ist­nie­nia Te­atru CHO­REA jest współ­twór­cą i wy­ko­naw­czy­nią mu­zy­ki w więk­szo­ści spek­ta­kli i pro­jek­tów mu­zycz­nych Te­atru. Jest jed­nym z li­de­rów pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i warsz­ta­to­wych ze­spo­łu, pro­wa­dząc in­dy­wi­du­al­nie i ze­spo­ło­wo za­ję­cia z ak­to­ra­mi, mu­zy­ka­mi, tan­ce­rza­mi i in­struk­to­ra­mi te­atral­ny­mi oraz ze wszyst­ki­mi, któ­rzy lu­bią śpiew i ruch, za­rów­no w Pol­sce jak i w wie­lu kra­jach Eu­ro­py i świa­ta. Jej warsz­ta­ty cie­szą się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem, dzię­ki jej cha­ry­zma­tycz­nej oso­bo­wo­ści, du­że­mu do­świad­cze­niu pe­da­go­gicz­ne­mu oraz pro­fe­sjo­nal­ne­mu łą­cze­niu ele­men­tów ru­chu fi­zycz­ne­go, ćwi­czeń i za­baw ryt­micz­nych oraz wy­ma­ga­ją­cych pie­śni tra­dy­cyj­nych.

 

 

WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

Pro­si­my o za­po­zna­nie się z re­gu­la­mi­nem Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi:
https://www.cho­rea.com.pl/pl/warsz­ta­ty/twor­cze-warsz­ta­ty-re­gu­la­min/

Wszel­kie za­py­ta­nia do­ty­czą­ce Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi pro­si­my kie­ro­wać na ad­res: warsz­ta­ty@fa­bry­kasz­tu­ki.org.

* Wrześniowe Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi:
- Od­by­wa­ją się w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.
- Je­że­li miej­sce ule­gnie zmia­nie, bę­dzie­my o tym in­for­mo­wać uczest­ni­ków na bie­żą­co.
- Fa­bry­ka Sztu­ki za­strze­ga so­bie moż­li­wość zmia­ny for­mu­ły warsz­ta­tów ze sta­cjo­nar­nych na warsz­ta­ty on­li­ne, a tak­że do zmia­ny ter­mi­nu lub od­wo­ła­nia wy­bra­nych warsz­ta­tów, w za­leż­no­ści od sta­nu sy­tu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej w kra­ju.

* Udział w warsz­ta­tach jest płat­ny:
- Cen­nik każ­de­go warsz­ta­tu po­da­ny jest w za­rów­no w mie­sięcz­nym har­mo­no­gra­mie warsz­ta­tów, jak rów­nież w opi­sie każ­de­go wy­da­rze­nia.
- Oso­by po­sia­da­ją­ce Kar­tę Du­żej Ro­dzi­ny oraz Kar­tę Ło­dzia­ni­na mogą sko­rzy­stać ze zniż­ki w wy­so­ko­ści 5 zł za udział w po­je­dyn­czych warsz­ta­tach. Po­wyż­szej zniż­ce nie pod­le­ga­ją kar­ne­ty oraz udział w warsz­ta­tach Ash­tan­ga Jogi, pro­wa­dzo­nych przez Maję Ca­ban (Na­ta­ra­dża - joga i ma­saż).
- Płat­ność za udział w warsz­ta­tach przyj­mu­je­my go­tów­ką, przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.
- Płat­ność za udział w warsz­ta­tach moż­na rów­nież prze­lać na kon­to Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi: 66 1050 1461 1000 0090 8161 3359.
- W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży umie­ścić ty­tuł warsz­ta­tu, datę warsz­ta­tu oraz imię i na­zwi­sko uczest­ni­ka / opie­ku­na.
- Pro­si­my o prze­sła­nie po­twier­dze­nia prze­le­wu na ad­res: warsz­ta­ty@fa­bry­kasz­tu­ki.org.
- W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z udzia­łu w warsz­ta­tach, Fa­bry­ka Sztu­ki nie zwra­ca prze­la­nej opła­ty.
- Nadaw­ca prze­le­wu bę­dzie mógł wy­ko­rzy­stać opła­tę w póź­niej­szym ter­mi­nie, na po­czet udzia­łu w ko­lej­nych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki.

* Na warsz­ta­ty ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc:
- Za­pi­sy na warsz­ta­ty pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: warsz­ta­ty@fa­bry­kasz­tu­ki.org,
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207.
- Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.
- Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my o go­dzi­nie 18:00, w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie, a na wy­da­rze­nia so­bot­nie, nie­dziel­ne i po­nie­dział­ko­we sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my w po­prze­dza­ją­cy je pią­tek o go­dzi­nie 18:00.
- W ma­ilu pro­si­my po­dać ty­tuł warsz­ta­tu, datę warsz­ta­tu i dane uczest­ni­ków:
- w przy­pad­ku warsz­ta­tów ro­dzin­nych i warsz­ta­tów dla dzie­ci i mło­dzie­ży: imię, na­zwi­sko i wiek dziec­ka oraz imię i na­zwi­sko do­ro­słe­go opie­ku­na/ro­dzi­ca;
- w przy­pad­ku warsz­ta­tów dla do­ro­słych: imię, na­zwi­sko i wiek uczest­ni­ka.
- Pro­si­my uczest­ni­ków o in­for­mo­wa­nie nas o zmia­nie lub od­wo­ła­niu re­zer­wa­cji, naj­póź­niej do godz. 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.
- Nie przyj­mu­je­my zgło­szeń na ko­lej­ne wy­da­rze­nia, od osób, któ­re nie uprze­dza­ją nas o od­wo­ła­niu re­zer­wa­cji.

 

* Twórcze Warsztaty "Hulaj dusza":

- Fabryka Sztuki i Teatr CHOREA nie prowadzą zapisów, ani nie przyjmują opłat za udział w warsztatach.

- Udział w warsztatach jest płatny.

- Zapisy na warsztaty prowadzą - Hulaj Dusza / Karolina Radzikowska:

- pod adresem: kontakt@hulajdusza.com.pl

- za pośrednictwem Instagrama: @karolina_hulaj_dusza

- za pośrednictwem Facebooka: https://www.facebook.com/hulajdusza.net

- telefonicznie: + 48 660 275 402

- Osoby, które prześlą zgłoszenie udziału w warsztatach (na adres: kontakt@hu-lajdusza.com.pl / @karolina_hulaj_dusza / https://www.facebook.com/hulajdusza.net, lub telefonicznie: + 48 660 275 402) w odpowiedzi otrzymają informacje dotyczące sposobu opłaty oraz uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

 

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

livet v2

Premiera koncertu "Livet"

miejsce i czas
27.08.2023
Sala Kon­cer­to­wa Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi | Koncert

Zapraszamy na premierę koncertu "Livet", re­ali­zo­wa­nego w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG, podczas zamknięcia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE.

okAadka poziom

E-bo­ok “Eko­lo­gie Kul­tu­ry”

miejsce i czas
26.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy do lektury e-booka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stworzonego w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

pinky mouse premiera fot. agnieszka cytacka ACF 1453

Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!" w Bydgoszczy

miejsce i czas
24.08.2023
Teatr Kameralny w Bydgoszczy | Koncert

Za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, na sce­nie Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, w ramach VII Magicznego Festiwalu Świata Baśni i Bajek "Pozytywka".