zdjecie w tle
Strona główna / Aktualności / Instalacja performatywna „KORDIAN_A”

Instalacja performatywna „KORDIAN_A”

miejsce i czas
11-17.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na otwarcie instalacji performatywnej „Kordian_a”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Portiernia Sztuki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

 

 

Wernisaż

 

data: 11 listopada 2022 / piątek

godzina: 16.00
miejsce: sala A_22, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek A, ul. Tymienieckiego 3

tego dnia odbędzie się pokaz z udziałem performerek 

wstęp: wolny, bezpłatny

 

 

Terminy otwarcia wystawy

 

data: 12 listopada 2022 / sobota

godzina: 17:00-20:00

miejsce: sala A_22, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek A, ul. Tymienieckiego 3

tego dnia odbędzie się pokaz z udziałem performerek 

wstęp: wolny, bezpłatny

 

data: 13, 14, 15, 16 listopada 2022 / niedziela-środa

godzina: 16:00-20:00

miejsce: sala A_22, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek A, ul. Tymienieckiego 3

wstęp: wolny, bezpłatny

 

data: 17 listopada 2022 / czwartek

godzina: 18:00-20:00

miejsce: sala A_22, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek A, ul. Tymienieckiego 3

tego dnia odbędzie się pokaz z udziałem performerek 

wstęp: wolny, bezpłatny

 

 

Wystawa „Kordian_a”, stworzona w formie instalacji performatywnej, to wynik warsztatów przeprowadzonych w grupie młodzieży. Inspiracją do pracy stała się postać Kordiana - tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego z 1834 roku. Sprawdzaliśmy, czy rozterki, doświadczenia, wątpliwości Kordiana (rówieśnika współczesnych nastolatków), mogą w jakiś sposób rezonować z problemami i wyborami dzisiejszych młodych ludzi. Czy Kordian mieszkałby w bloku na Bałutach czy w lofcie na Księżym Młynie? Czy nosiłby dziary czy modną brodę? Czy wziąłby udział w czarnym proteście czy marszu niepodległości? 

 

Postać literacka nie istnieje, jeżeli nie jest uwewnętrzniona. Domaga się ciała. Dlatego staraliśmy się odczytać tekst dramatu poprzez własne emocje i doświadczenia. Te obserwacje chcieliśmy następnie przetworzyć na działanie twórcze - muzykę, fotografię, peformance, które składają się na końcową wystawę. Powstała bardzo osobista wypowiedź - podróż przez miejsca i stany ducha. 

 

Wystawa nie ma ambicji proponowania nowego odczytania „Kordiana”. Nie jest analizą lektury szkolnej. Omija wiele wątków interpretacyjnych. Wystawa jest zapisem osobistego doświadczenia twórców, wynikającego ze spotkania z głównym bohaterem. To zaproszenie do świata młodego człowieka, który dojrzewa, próbuje określić swoje priorytety, poszukuje autentycznego „ja”, buduje i traci złudzenia, często przegrywa. Denerwuje, ale zastanawia. Odpycha, ale wzrusza. Jest bardzo romantyczny, ale również zaskakująco uniwersalny. Jest Kordian_ą.

 

Wydarzeniu będą towarzyszyły zamknięte warsztaty dla uczniów XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Loyoli w Łodzi.

 

Kuratorki: Natalia Perek, Luiza Łuszcz-Kujawiak

Fotografie: Aleksandra Korszuń

Opracowanie muzyczne: Agnieszka Lach

Performerki: Pola Chabierska, Weronika Kępa, Ewelina Kopeć

Projekt został zrealizowany w ramach akcji „Dotknij Teatru” zorganizowanej przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w 2022 roku.

 

 

WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.

 


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Wydarzenie „Kordian_a” odbywa się w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2022”, organizowanym przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA. 


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

1 2

Festiwal Pięknego Słowa

miejsce i czas
09.11.2022
Fabryka sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na finał Festiwalu Pięknego Słowa, który odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi. Organizatorem Festiwalu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja”.

311780061 557622509696178 8659675634716411257 n

"(U)KRA­INA BA­JEK W FA­BRY­CE SZTU­KI" | «(У)КРАЇНА КАЗОК У ФАБРИКА ШТУКИ»

miejsce i czas
04.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe wydarzenie "(U)kraina bajek w Fabryce Sztuki - słuchamy ukraińskich baśni ludowych", które odbędzie się w BAWIALNI w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach Wojewódzkiego Programu "Moce nadŁódzkie". Tекст українською нижче. ↓

tworcze LISTOPAD22 miesiac

Listopadowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-30.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w listopadowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie daty, rezerwujcie miejsca i czas!