Aktualności

Strona główna / Aktualności / Kwiecień 2023
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 114

Spektakle "Szczelina", "Ragnarok" i Warsztaty Teatru CHOREA w Norwegii

miejsce i czas
21-22.04.2023
Teatr Tańca Carte Blanche w Bergen | Projekt

Zapraszamy na spektakl "Szczelina", spektakl "Ragnarok" oraz Warsztaty Teatru CHOREA, w Nor­we­skim Na­ro­do­wym Te­atrze Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che w Bergen, w ramach inicjatywy ACT IN_OUT, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i teatrem tańca Carte Blanche z Bergen, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG.

MG 0044

Spektakl "Szczelina" w Łodzi

miejsce i czas
14.04.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Szczelina" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

tworcze kwiecien23 miesiac

Kwietniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-28.04.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w kwietniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

JA FEUERBACH fot v2.HOLLYBABA 58

Spektakl "Ja, Feuerbach" w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem"

miejsce i czas
01.04.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Ja, Feu­er­bach", w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem 2023", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Archiwum