www 1200675 3
Strona główna / Aktualności / Warsztaty animacji poklatkowej "Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?"

Warsztaty animacji poklatkowej "Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?"

miejsce i czas
07-08.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci - „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?”, prowadzone przez Ewę Marię Wolską. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

data: 7-8 października 2023 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-12:30
miejsce: sala A_120, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 8-12 lat
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc
rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207
prowadzenie: Ewa Maria Wolska (Teatr Fraktal)

 

Celem dwudniowych warsztatów z animacji filmowej „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?” jest nauczenie dzieci w wieku 8-12 lat tworzenia animacji poklatkowych, wykorzystując dźwięki jako inspirację i narzędzie narracyjne. Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoją kreatywność, umiejętności pracy zespołowej oraz zdolności do opowiadania historii za pomocą wizualnych i dźwiękowych elementów, a także nauczą się kilku trików i metod wykorzystywanych w animacji.

Wiadomo nie od dziś, że właśnie najmłodsi mają niczym nieskrępowaną wyobraźnię i kreatywność, że widzą więcej niż dorośli i myślą bardziej abstrakcyjnie, a dzięki tym warsztatom będą mogli dać temu upust. Bez obaw! Będzie można wychodzić za linię, a nawet za pięciolinię. Napięcie to tylko w strunie! Będzie można wydawać dźwięki, mruczeć, prychać – wszystko, co pomoże poruszyć i „spojrzeć” na dźwięk lepiej, jest podczas tych warsztatów dozwolone.

Czy dźwięki da się widzieć? Czy tylko słyszeć? Jak wyglądają i jak się poruszają? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć, a efekty naszych wizualnych dyskusji spróbujemy przedstawić w krótkim filmiku animowanym, inspirowanym zasłyszanymi dźwiękami. Animacja będzie wykonana w technice kombinowanej, czyli będzie połączeniem różnych technik animacji.

Dzień I

  • Wszyscy na pokład! Witajcie w przygodzie!

  • Rozkładamy karty na stół: Dlaczego dźwięki to taki fajny temat w animacjach? Czas na ciekawe opowieści! Tworzymy naszą drużynę. Nie jesteśmy tu sami… otaczają nas obrazy i dźwięki. Poznajmy się lepiej i stwórzmy zgrane zespoły.

  • Razem w wir pomysłów: Zobaczmy, jakie historie wyłaniają się z dźwięków. Planujemy krótkie scenariusze. Zbieramy plan działania. Wybierzmy nasze ulubione pomysły. Teraz czas, żeby zobaczyć, jak przenieść je na kartkę i stworzyć kreatywne plany oraz zaprojektować scenografię i elementy dźwiękokształtne.

 

Dzień II

  • Przypomnienie, co robiliśmy wczoraj i dzielenie się naszymi nowymi pomysłami.

  • Krótka lekcja: Jak dać postaciom i przedmiotom życie w animacji? Zaczynamy działać!

  • Pierwsze kroki w animacji: Przygotujemy proste scenki, żebyście poczuli ruch w palcach! Tworzenie naszych opowieści. Skupiamy się na naszych animacjach. Tworzymy postacie i całą akcję.

  • Kreatywna współpraca: Pomagamy sobie nawzajem, żeby nasze dzieła zachwyciły.

  • Podsumowanie i prezentacje – showtime: Prezentujemy nasze animacje przed resztą ekipy. Dzielcie się tym, co udało wam się stworzyć!

  • Czas na refleksję: Co wynieśliśmy z tych dwóch dni? Co nas zaskoczyło, a co podobało się najbardziej?

  • Na pamiątkę otrzymujemy certyfikaty mistrza animacji! Każdy z nas to teraz prawdziwy magik dźwięków i obrazów!

 

Gotowi do dwóch dni pełnych animacyjnej zabawy i dźwiękowej magii?

 

 

PROJEKT FABRYKA DZWIĘKÓW DZIWNYCH

 

Wydarzenie „Fabryka dźwięków dziwnych” poświęcone jest sztuce i edukacji artystycznej. Chcemy, aby celem tego wydarzenia było zaangażowanie lokalnej społeczności w szeroko pojętą kulturę poprzez oryginalną i dostosowaną niemal dla każdego ofertę edukacyjno-artystyczną. W programie wydarzenia przewidziano warsztaty, koncerty, performances, happeningi. „Fabryka dźwięków dziwnych” jest wydarzeniem kulturalnym, koncentrującym się na propagowaniu sztuki dźwięku głównie poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Uważamy, że w zdominowanej przez sferę wizualną kulturze, często zapominamy o równie istotnym elemencie naszej percepcji postrzegania świata – przestrzeni audio. W wydarzeniu weźmie udział grupa muzyków, artystów, edukatorów, wywodzących się z rożnych dziedzin sztuki (muzyki, teatru, sztuk wizualnych). Pragniemy, aby zaproszeni eksperci pracowali z przestrzenią (korzystając zarówno z bodźców pod kątem wizualnym, jak i dźwiękowym), którą spotkają na miejscu oraz inspirowali się ludźmi, charakterem miejsca. Wszystkie wydarzenia skupione będą̨ wokół głównego tematu, czyli szeroko pojętego dialogu między przestrzenią Łodzi a artystą/edukatorem i uczestnikami wydarzenia.

Proponujemy cykl spotkań́, dzięki którym artyści wraz z mieszkańcami Łodzi będą̨ próbowali ustalić́ m. in. specyficzne otoczenie dźwiękowe dla tego miasta. Chcemy, aby uczestnicy projektu poprzez te nowe i z całą pewnością̨ prekursorskie zjawiska obcowania z dźwiękiem zostali dobrowolnie wciągnięci w akt twórczy. Wydarzenia będą̨ koncentrowały się̨ wokół następujących problemów: analiza i praca z soundscape, otoczenie dźwiękowe Kosmosu, doświadczenie przestrzenne jako istotny element muzycznej percepcji, ekologia akustycznaa (dychotomia pojęć hi-fi i low-fi), zagadnienia field recordingu, pojęcie audio artu oraz sound artu (tworzenie przestrzennych instalacji dźwiękowych przy użyciu źródeł akustycznych i elektroakustycznych), antropologia dźwiękowa wykorzystywana jako nowa forma badań.


REZERWACJE

Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.


W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł warsz­ta­tów, imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.


Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

 


Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

  

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

 

Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzi Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi

 

Part­ner: Te­atr CHO­REA

 

Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

 

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

384483193 816351960492327 2009193191887491333 n

Premiera spektaklu "Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach"

miejsce i czas
06-07.10.2023
Fabryka sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę oraz popremierowy pokaz spektaklu „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach” w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach programu OFF Polska.

tworcze pazdziernik23 miesiac

Październikowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
04-29.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w październikowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

www 1200675 2 v2

Wypełnij ankietę dla Fabryki Sztuki

miejsce i czas
01-31.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Fabryka Sztuki w Łodzi przygotowuje się do realizacji kolejnego działania, niezwykle ważnego dla naszej instytucji. Prosimy o pomoc w zdobyciu kilku potrzebnych informacji, dzięki którym lepiej je zorganizujemy.