Aktualności

Strona główna / Aktualności / May 2024
tworcze maj24 miesiac

Majowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
11-26.05.2024
Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w moajowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.