Aktualności

Strona główna / Aktualności / Marzec 2023
WIOSNA Facebook wydarzenie

Warsztaty Teatru CHOREA w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem"

miejsce i czas
31.03-02.04.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na  warsztaty „CIAŁO / GŁOS / RUCH” Teatru CHOREA oraz na pokaz spektaklu "Ja, Feuerbach", w reżyserii Pawła Głowatego, które odbędą się w Fabryce Sztuki  Łodzi, w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem 2023", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

tworcze marzec23 miesiac

Marcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-29.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w marcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.