Aktualności

Strona główna / Aktualności / Luty 2023
A7A6487

Karnawałowa nocowanka-przebieranka w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
17-18.02.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy dzieciaki od 7 roku życia, na niezwykłą, KARNAWAŁOWĄ NOCOWANKĘ-PRZEBIERANKĘ w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi! 

image 6483441

Warsztaty wokalne "Śpiewający krąg" z Oleną Kovernik

miejsce i czas
08.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty wokalne "Śpiewający krąg", prowadzone przez wybitną wokalistkę Olenę Kovernik.

tworcze styczen23 miesiac 1

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-28.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.