Aktualności

Strona główna / Aktualności / Grudzień 2022
WELCOMING CITIES 1200 x 675

"WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
16-18.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na "WELCOMING CITIES 1" - czyli pierwszy cykl warsztatów, spotkań i twórczych działań, prowadzonych przez ukraińskich twórców dla lokalnego środowiska i osób z Ukrainy, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

tworcze grudzien22 miesiac

Grudniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-30.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w grudniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi! Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas!