308038508 6325034117511667 8512863315143123621 n v2
Homepage / News / Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Tarnowie

Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Tarnowie

miejsce i czas
10.12.2023
Teatr Ludwika Solskiego w Tarnowie | Performance

Za­pra­sza­my na po­ka­z spek­ta­klu mu­zycz­ne­go "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" Te­atru CHO­REA i Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa, któ­ry za­gra­my podczas jubileuszowego XV Festiwalu Teatralnego dla Dzieci MAŁA TALIA 2023, w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 

data: 10 grudnia 2023 (niedziela)
go­dzi­na: 16:00
miej­sce: Duża Scena, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
wię­cej: https://teatr.tarnow.pl/aktualnosci/jubileuszowy-xv-festiwal-teatralny-dla-dzieci-mala-talia-2023/

 

 

Spek­takl „Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy” to ma­gicz­ne i ta­jem­ni­cze opo­wie­ści, opar­te na le­gen­dach i ba­śniach Mo­rza Bał­tyc­kie­go, za­śpie­wa­ne po es­toń­sku, fiń­sku, li­tew­sku, ło­tew­sku i pol­sku. Śpiew oraz kil­ka­na­ście pro­stych in­stru­men­tów oży­wia­ją i wy­peł­nia­ją całą prze­strzeń dźwię­ka­mi, a nie­zwy­kłe hi­sto­rie przed­sta­wio­ne są za po­mo­cą te­atru cie­ni. Po­my­sło­daw­cą pro­jek­tu i twór­cą mu­zy­ki do spek­ta­klu jest To­masz Krzy­ża­now­ski z Te­atru CHO­REA, to­wa­rzy­szą mu za­pro­sze­ni mu­zy­cy i wo­ka­li­ści, zwią­za­ni z Te­atrem CHO­REA oraz Chó­rem Te­atru CHO­REA. Wie­lo­barw­ne ob­ra­zy two­rzą ak­to­rzy Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa. Głów­ny­mi środ­ka­mi wy­ra­zu te­atru są świa­tło, cień i lal­ki. Ze­spół Te­atru Fi­gur eks­pe­ry­men­tu­je ze źró­dła­mi świa­tła, fil­tra­mi po­la­ry­za­cyj­ny­mi, ko­lo­ro­wy­mi mul­ti­pli­ka­cja­mi ob­ra­zów, two­rząc za­chwy­ca­ją­ce kli­py cie­nio­we do utwo­rów mu­zycz­nych. Bo­ha­te­ra­mi spek­ta­klu są nie­zwy­kli miesz­kań­cy mor­skich wód, za­gi­nio­ne pod­wod­ne zam­ki, ba­śnio­we mor­skie zwie­rzę­ta, bo­go­wie i wład­cy mor­skich kra­in, a na­wet cza­ro­dziej­ski mły­nek...

 

Wszy­scy lu­bi­my baj­ki, ba­śnie, le­gen­dy, opo­wie­ści peł­ne ma­gii. „Bra­cia po­lar­nej zo­rzy” to kon­cert, wi­do­wi­sko opar­te na mało zna­nych ba­śniach i le­gen­dach kra­jów nad­bał­tyc­kich ta­kich jak Pol­ska, Li­twa, Ło­twa, Es­to­nia i Fin­lan­dia. Ka­żda ba­śń za­wie­ra w so­bie ja­ka­̨ś na­ukę, ale też roz­wi­ja fan­ta­zję. Na­szym ce­lem było stwo­rze­nie pięk­ne­go wi­do­wi­ska, któ­re za po­mo­cą sta­rych ba­śni i le­gend sta­wia py­ta­nie o wspo­́l­ne ko­rze­nie, wie­rze­nia i tra­dy­cje miesz­ka­ńco­́w re­gio­nu bał­tyc­kie­go. Przed­sta­wie­nie umoż­li­wia po­zna­nie ro­́żno­rod­no­ści oraz po­do­bie­ństw na­szej kul­tu­ry i kul­tur na­szych pół­noc­nych są­sia­dów.

 

To nie­zwy­kle przy­jem­ne w war­stwie mu­zycz­nej i wi­zu­al­nej przed­sta­wie­nie prze­zna­czo­ne jest dla dzie­ci, ca­łych ro­dzin, ale też fa­no­́w do­brej mu­zy­ki, spek­ta­kli te­atral­nych i cie­ka­wych re­ali­za­cji. Cha­rak­te­ry­zu­je się ono wie­lo­war­stwo­wo­ścią, jest bo­ga­te i pie­̨k­ne na po­zio­mie mu­zy­ki, ob­ra­zu, świa­tła, at­mos­fe­ry, do­brej ener­gii, zna­cze­ń i sym­bo­li. Pięk­nie brzmią­ce, wie­lo­gło­so­we utwo­ry to za­słu­ga człon­ków Te­atru CHO­REA, któ­ry ma na kon­cie wie­le pro­jek­tów mu­zycz­nych, rów­nież dla dzie­ci. Uży­cie ludz­kie­go gło­su oraz kil­ku­na­stu pro­stych in­stru­men­tów i lo­op­sta­tion spra­wia, że cała prze­strzeń sta­je się żywa i wy­peł­nia się dźwię­kiem. Na kon­cert skła­da się 10 od­ręb­nych opo­wie­ści, za­śpie­wa­nych po pol­sku, ale też w cie­ka­wie brzmią­cych ję­zy­kach na­szych pół­noc­nych są­sia­dów.

 

Pod­czas gdy mu­zy­ka wy­peł­nia prze­strzeń, nie­zwy­kłe hi­sto­rie przed­sta­wia­ne są rów­nież za po­mo­cą te­atru cie­ni. Wie­lo­barw­ne, hip­no­ty­zu­ją­ce ob­ra­zy two­rzą ak­to­rzy Te­atru Fi­gur Kra­ków, je­dy­ne­go pro­fe­sjo­nal­ne­go te­atru cie­ni w Pol­sce. Głów­ny­mi środ­ka­mi wy­ra­zu są świa­tło, cień i lal­ka. Ak­to­rzy z TFK eks­pe­ry­men­tu­ją ze źró­dła­mi świa­tła, ma­te­ria­ła­mi, fil­tra­mi po­la­ry­za­cyj­ny­mi, ko­lo­ro­wy­mi od­bi­cia­mi, mul­ti­pli­ka­cja­mi two­rząc, za­chwy­ca­ją­ce kli­py cie­nio­we do po­wsta­łych utwo­rów.

 

Kon­cert jest świet­ną pro­po­zy­cją dla wspo­́l­ne­go spe­̨dze­nia cza­su dla ca­łych ro­dzin. Do­ro­śli, ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le, pe­da­go­dzy mają oka­zję do za­po­zna­nia się z mniej zna­ny­mi ba­śnia­mi i baj­ka­mi. Mo­żna też zo­ba­czy­ć jak w two­́r­czy, cie­ka­wy spo­so­́b po­dej­ść do li­te­ra­tu­ry czy za­adap­to­wa­ć tekst na po­trze­by pio­sen­ki, albo jak opo­wie­dzie­ć hi­sto­rię za po­mo­cą nie­zwy­kłych ob­ra­zów i tech­nik cie­nio­wych.

 

Spek­takl mu­zycz­ny "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy", któ­ry Te­atr CHO­REA stwo­rzył ra­zem z Te­atrem Fi­gur z Kra­ko­wa, zo­stał wy­róż­nio­ny w an­kie­cie "Naj­lep­szy, naj­lep­sza, naj­lep­si w se­zo­nie 2018/2019", w ka­te­go­rii na naj­lep­sze przed­sta­wie­nie te­atru la­lek, we wrze­śnio­wym nu­me­rze Mie­sięcz­ni­ka Te­atr.

 

 

"Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" - bał­tyc­kie ba­śnie i le­gen­dy
Spek­takl mu­zycz­ny dla wi­dzów w każ­dym wie­ku

Twór­cy: Te­atr CHO­REA z Ło­dzi, Te­atr Fi­gur z Kra­ko­wa
Kon­cep­cja i kom­po­zy­cja: To­masz Krzy­ża­now­ski
Kon­cep­cja i re­ali­za­cja te­atru cie­ni: Dag­ma­ra Żab­ska i Te­atr Fi­gur Kra­ków
Lal­ki / Sce­no­gra­fia: Agniesz­ka Po­lań­ska, Be­ata Klim­kow­ska
Ob­sa­da mu­zycz­na: Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Alek­san­dra En­dzelm, Ju­sty­na So­bie­raj-Bed­na­rek, Ma­ciej Sta­niec­ki, Pau­li­na Tra­lew­ska
Ani­ma­cja te­atru cie­ni: Piotr Idziak, De­nis Le­maj­kin, Luna Saw­ka, Dag­ma­ra Żab­ska
Tek­sty pol­skie: Zoś­ka Pa­pu­żan­ka
Tekst ło­tew­ski: Vik­to­ri­ja Blum­ber­ga
Ad­ap­ta­cja tek­sto­́w li­tew­skich opar­tych na po­ema­cie „Egle Žal­ciu ka­ra­lie­ne”: Gin­ta­ras Gra­jau­skas
Kon­sul­ta­cja tek­stu fńskie­go opar­te­go na epo­sie „Ka­le­va­la”: Erik So­der­blom
Part­ne­rzy: Fun­da­cja Be Cul­tu­re, Te­atr CHO­REA , Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
Pre­mie­ra: 1 czerw­ca 2018, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi
Pro­duk­cja spek­ta­klu zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na z środ­ków po­cho­dzą­cych ze Sty­pen­dium Twór­cze­go Mia­sta Kra­ko­wa. Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na przy wspar­ciu fi­nan­so­wym Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go oraz w ra­mach sty­pen­dium Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.
Czas trwa­nia: 60 mi­nut
Wiek wi­dzów: bez ogra­ni­czeń
Wię­cej in­for­ma­cji: https://www.cho­rea.com.pl/pl/kon­cer­ty/bra­cia-po­lar­nej-zo­rzy/ / http://te­atr­fi­gur.pl/spek­ta­kle/bra­cia-po­lar­nej-zo­rzy/

 

 

 

Archive

Previous news

cover www

Premiera spektaklu "Pogłosy"

miejsce i czas
08-14.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu "Pogłosy", w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Lublin i Przestrzenie Sztuki Łódź.

406301890 737970741688735 8941973709268970593 n

Koncert "WOJTEK STANISZ QUARTET"

miejsce i czas
07.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Concert

Zapraszamy na koncert Wojtek Stanisz Quartet, w ramach cyklu #przepraszamy, że w czwartek. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

www 1200675 11 2

Mikołajki w Fabryce Sztuki!

miejsce i czas
05.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Z okazji zbliżających się Świąt zapraszamy wszystkich do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w serdecznej, mikołajkowej atmosferze, razem z Fabryką Sztuki i Teatrem CHOREA! Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.