www 1200675 11 2
Homepage / News / Mikołajki w Fabryce Sztuki!

Mikołajki w Fabryce Sztuki!

miejsce i czas
05.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Z okazji zbliżających się Świąt zapraszamy wszystkich do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w serdecznej, mikołajkowej atmosferze, razem z Fabryką Sztuki i Teatrem CHOREA! Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023. 


data: 5 grudnia 2023 (wtorek)
godzina: 13:00-17:00
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny

 


W programie naszego wydarzenia znajdą się liczne atrakcje! Zrobicie noworoczne kalendarze oraz świąteczne ozdoby. Nadmiar energii będzie można zużytkować na świątecznym torze przeszkód i sensorycznym placu zabaw. A na głodnych czekać będą barszcz i ciasteczka do własnoręcznego przygotowania.

Nie przegapcie tego! Spotkajmy się w Fabryce Sztuki i świętujmy wspólnie ten wyjątkowy czas!


Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

REGULAMIN WYDARZENIA „Mikołajki w Fabryce Sztuki!"

Data: 5 grudnia 2023, godzina 13:00-17:00
Miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

1. Organizatorem wydarzenia jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
2. Wydarzenie odbywa się w dniu 5 grudnia 2023, w godzinach 13:00-17:00.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi, na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas wydarzenia i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
7. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: stoły, krzesła, pufy, leżaki, poduszki, koce, maty, namioty, a także wszelkie materiały, przedmioty, narzędzia, rekwizyty i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów odbywających się podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieniszczenia go, niewynoszenia poza teren wydarzenia i zwrotu na życzenie osób obsługujących wydarzenie.
8. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia każdej osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, jak również będącej pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w wydarzeniu, wezwać do opuszczenia przez niego terenu wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki, celem wyegzekwowania powyższego żądania.
10. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook). Uczestnik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fabryki Sztuki w Łodzi, z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone w regulaminie.
11. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.


Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi

Partnerzy: Teatr CHOREA, zACHwyty, Hulaj Dusza, NieWinni

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Program "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Program "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

Archive

Previous news

www 1200675 11

Finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU”

miejsce i czas
03.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU” z Igą Załęczną – otwarty warsztat / akcję teatralną / spotkanie performatywne oraz dyskusję wokół problematyki edukacji włączającej. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

tworcze grudzien23 miesiac

GRUDNIOWE TWÓR­CZE WARSZ­TA­TY W FA­BRY­CE SZTU­KI

miejsce i czas
02-20.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Workshops

Zapraszamy do udzia­łu w grudniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

397385253 24713848038202276 8517609899050483862 n

PREMIERA SPEKTAKLU "SOME SIGN OF LIFE" ZESPOŁU TUUL

miejsce i czas
02-03.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Za­pra­sza­my na pre­mie­rę niezwykłego, interdyscyplinarnego spektaklu "Some Sign Of Life", łączącego muzykę, taniec i obraz, w wy­ko­na­niu artystów tworzących zespół Tuul.