www 1200675 11
Homepage / News / Finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU”

Finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU”

miejsce i czas
03.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU” z Igą Załęczną – otwarty warsztat / akcję teatralną / spotkanie performatywne oraz dyskusję wokół problematyki edukacji włączającej. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.


data: 3 grudnia 2023 (niedziela)
godzina: 16:00
miejsce: sala B_101, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc
rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207
czas trwania: 105 minut
wiek widzów: 16+

 


24 warsztaty. 13 uczestników. 72 godziny. 4320 minut. 1 miejsce. ∞ metrów włóczki.

Wielomiesięczny proces pracy stałej grupy zaangażowanej w odkrywanie swoich twórczych potencjałów, zorientowany był na badanie możliwości praktycznego użycia technik performatywnych w kontekście zwiększania kompetencji zawodowych w pracy z grupą oraz własnego artystycznego i osobistego rozwoju. Był to czas swobodnego eksperymentowania, wzbudzania twórczej wolności, a także tworzenia przyjmującej i bezpiecznej przestrzeni dla ujawniania się, czy konstytuowania języka ekspresji każdego uczestnika.

Chcemy zaprosić Cię do towarzyszenia a także aktywnego uczestnictwa w podróży, w której poruszenia, impresje, drgnienia wyobraźni zaplatane będą wokół/na/w spektrum naszej bogatej i pełnej obecności. We wspólnym doświadczeniu rozpoznawać będziemy bogactwo i piękno naszej różnorodności, wrażliwości.

Po działaniu odbędzie się rozmowa i podsumowanie programu w formie dyskusji wokół problematyki edukacji włączającej, tworzenia rozwiązań systemowych, umożliwiających artystyczny rozwój oraz wykorzystanie twórczego potencjału osób neuroatypowych. Zaprosimy do refleksji, próby definiowania i poszerzania pola przestrzeni edukacji artystycznej, a także wyznaczania perspektyw rozwoju.

Prowadząca: Iga Załęczna
Grupa warsztatowa: Marta Janiszewska, Maria Klorek, Julia Laskowska, Luiza Łuszcz-Kujawiak, Mari Michalak-Nowak, Emilia Nowak, Magdalena Paszkiewicz, Karolina Sarek, Aleksandra Szałek, Paula Tralewska, Szymon Będkowski, Wiktor Moraczewski, Tomasz Muszyński


REZERWACJE

System rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wydarzenie prowadzimy:
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

W mailu prosimy podać: tytuł i datę wydarzenia, imię i nazwisko, na które ma być dokonana rezerwacja oraz ilość rezerwowanych miejsc.

System rezerwacji wejściówek zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Wejściówki można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.


Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023

Organizator programu: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Łodzi, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Partner programu: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Archive

Previous news

tworcze grudzien23 miesiac

GRUDNIOWE TWÓR­CZE WARSZ­TA­TY W FA­BRY­CE SZTU­KI

miejsce i czas
02-20.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Workshops

Zapraszamy do udzia­łu w grudniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

397385253 24713848038202276 8517609899050483862 n

PREMIERA SPEKTAKLU "SOME SIGN OF LIFE" ZESPOŁU TUUL

miejsce i czas
02-03.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Za­pra­sza­my na pre­mie­rę niezwykłego, interdyscyplinarnego spektaklu "Some Sign Of Life", łączącego muzykę, taniec i obraz, w wy­ko­na­niu artystów tworzących zespół Tuul.

www 1200675 13

Pokaz pracy "Sceny z życia plam" Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA

miejsce i czas
01.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz pracy Najmłodszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.