DSC9032 ScaleWidthWzI4MDBd
Homepage / News / Spektakl "Po Ptakach" w Lublinie

Spektakl "Po Ptakach" w Lublinie

miejsce i czas
29.11.2023
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | Performance

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Po Ptakach / After The Birds" Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall, w ramach Kameralnej Sceny CSK, na scenie w Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 

data: 29 li­sto­pa­da 2023 (środa)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: Kameralna Scena CSK, scena Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1
czas trwa­nia: 70 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 14+
bi­le­ty: https://bilety.csklublin.pl/

wię­cej: 

https://csklublin.pl/wydarzenia/po-ptakach-afther-the-birds-teatr-chorea-i-earthfall-kameralna-scena-csk/

https://fb.me/e/c4snpJ3RI

 

 

Spektakl "Po Pta­kach / After The Birds" był dru­gą czę­ścią tryp­ty­ku teatralnego, realizowanego wspólnie przez Teatr CHO­REA i Grupę Ear­th­fall w 2005 roku w Car­diff (Wa­lia), w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu te­atral­ne­go.

 

Oba ze­spo­ły, po­słu­gu­ją­ce się zu­peł­nie od­mien­ny­mi es­te­ty­ka­mi i me­to­da­mi pra­cy, stwo­rzy­ły wspól­nie nowy ję­zyk na po­gra­ni­czu ga­tun­ków i sty­lów. CHO­REA i Ear­th­fall kon­fron­tu­ją an­tycz­ną grec­ką pieśń chó­ral­ną, ze współ­cze­sną mu­zy­ką, cho­re­ogra­fią prze­strze­ni miej­skiej i lę­ka­mi dzi­siej­sze­go świa­ta.

 

Pró­bo­wa­li­śmy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie: co zo­sta­ło nam dzi­siaj po "Pta­kach" Ary­sto­fa­ne­sa, po sta­ro­żyt­nych Gre­kach i ich kul­tu­rze, co mamy z nimi wspól­ne­go?

 

Pa­mię­taj­my, że Ate­ny za ży­cia Ary­sto­fa­ne­sa prze­cho­dzą czas wy­nisz­cza­ją­cych wo­jen ze Spar­tą, czas roz­pa­da­ją­cej się de­mo­kra­cji, kry­zy­sów po­li­tycz­nych, spi­sków i wal­ki o wła­dzę róż­nych stron­nictw po­li­tycz­nych. Kru­szą się war­to­ści spo­łecz­ne i re­li­gij­ne. W ta­kich oko­licz­no­ściach za­wsze po­ja­wia­ją się prze­wod­ni­cy do no­we­go wspa­nia­łe­go świa­ta, któ­ry ma szan­se po­wstać na gru­zach sta­re­go, dzię­ki uto­pij­nym ide­om, po­pu­li­stycz­nym ha­słom, ma­ni­pu­la­cjom i usta­wie­niu się do­kład­nie po­mię­dzy tymi, któ­rym się uda­ło, a tymi, któ­rzy są prze­gra­ni. Jed­ni bez dru­gich nie mogą żyć, więc tam, gdzie ich dro­gi się prze­ci­na­ją, trze­ba tym pierw­szym od­bie­rać wła­dzę, a tym dru­gim ma­rze­nia. Ca­łość oto­czyć mu­rem, roz­sta­wić stra­że i strzec się ob­cych, jak to jest w Chmu­ro­ku­kuł­czy­nie – ide­al­nym no­wym pań­stwie Ary­sto­fa­ne­sa. Ale zza wy­so­kie­go muru bo­go­wie wy­glą­da­ją na sko­rum­po­wa­nych idio­tów, a lu­dzie na okra­dzio­nych z ma­rzeń kar­łów.

 

Czy raj na zie­mi moż­na dzi­siaj bu­do­wać tyl­ko za kol­cza­sty­mi dru­ta­mi, czy wszyst­kie wi­zje uzdra­wia­nia świa­ta w trak­cie re­ali­za­cji sta­ją się za­wsze tak samo gorz­kie i groź­ne? W tym spek­ta­klu gra­nym w do­bie glo­bal­nych zagrożeń py­ta­my o to nie tyl­ko Ary­sto­fa­ne­sa…

 

 

Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Ear­th­fall

Re­ży­se­ria: Jes­si­ca Co­hen, Jim En­nis, To­masz Ro­do­wicz

Mu­zy­ka: Ma­ciej Ry­chły

Cho­re­ogra­fia: Jes­si­ca Co­hen, Jim En­nis, Su­zan­ne Firth, Cai To­mos, CHO­REA

Świa­tło i dźwięk: To­masz Kru­kow­ski, Maciej Kobalczyk, Mar­cin Do­bi­jań­ski

Ob­sa­da: Joanna Filarska, Do­mi­ni­ka Krzy­ża­now­ska, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Do­ro­ta Po­row­ska, Iza­be­la Śli­wa, Eli­na To­ne­va, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Hu­bert Do­mań­ski, Pa­weł Kor­bus, Ma­ciej Ma­cia­szek, Sean Pal­mer, To­masz Ro­do­wicz

Pre­mie­ra: 09-14 grud­nia 2005, Te­atr Współ­cze­sny, Wro­cław; Te­atr Nowy Pra­ga, War­sza­wa

 

 

Kameralna Scena CSK w Lublinie - to nowe działanie teatralne. Główną ideą jest pokazywanie lubelskiej publiczności ambitnego offowego teatru. Będziemy pokazywać spektakle teatrów polskich i zagranicznych. Tworzymy „nową” przestrzeń realizacji teatru w CSK – widownia każdorazowo budowana będzie na scenie Sali Operowej. Głównym kryterium doboru spektakli jest nowatorska forma i temat. Specyficzne miejsce realizacji projektu pozwoli na bliższy kontakt publiczności z aktorami dając efekt głębszego, intensywniejszego przeżycia sztuki teatru.

 

 

 

Archive

Previous news

320065 370461296395895 1791232058 n ScaleWidthWzI4MDBd

Spektakl "Po Ptakach" w Łodzi

miejsce i czas
26.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Po Ptakach / After The Birds" Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

www 1200675 9

Koncert zespołu "Horntet"

miejsce i czas
23.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Concert

Za­pra­sza­my na kon­cert grupy Horntet, w ra­mach cy­klu wy­da­rzeń mu­zycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi #prze­pra­sza­my, że w czwar­tek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

dzem strona 1 v2

Premiera spektaklu "Zjem twój dżem" Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA

miejsce i czas
18.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu "Zjem twój dżem" w wykonaniu Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.