320065 370461296395895 1791232058 n ScaleWidthWzI4MDBd
Homepage / News / Spektakl "Po Ptakach" w Łodzi

Spektakl "Po Ptakach" w Łodzi

miejsce i czas
26.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Po Ptakach / After The Birds" Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

 

data: 26 li­sto­pa­da 2023 (niedziela)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 70 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 14+
bi­le­ty: 60 zł (normalny) / 45 zł (ulgo­wy)
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207,  lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kic­ket.com

wię­cej: www.chorea.com.pl/spektakle/po-ptakach/

 

 

Spektakl "Po Pta­kach / After The Birds" był dru­gą czę­ścią tryp­ty­ku teatralnego, realizowanego wspólnie przez Teatr CHO­REA i Grupę Ear­th­fall w 2005 roku w Car­diff (Wa­lia), w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu artystycznego.

 

Oba ze­spo­ły, po­słu­gu­ją­ce się zu­peł­nie od­mien­ny­mi es­te­ty­ka­mi i me­to­da­mi pra­cy, stwo­rzy­ły wspól­nie nowy ję­zyk na po­gra­ni­czu ga­tun­ków i sty­lów. CHO­REA i Ear­th­fall kon­fron­tu­ją an­tycz­ną grec­ką pieśń chó­ral­ną, ze współ­cze­sną mu­zy­ką, cho­re­ogra­fią prze­strze­ni miej­skiej i lę­ka­mi dzi­siej­sze­go świa­ta.

 

Pró­bo­wa­li­śmy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie: co zo­sta­ło nam dzi­siaj po "Pta­kach" Ary­sto­fa­ne­sa, po sta­ro­żyt­nych Gre­kach i ich kul­tu­rze, co mamy z nimi wspól­ne­go?

 

Pa­mię­taj­my, że Ate­ny za ży­cia Ary­sto­fa­ne­sa prze­cho­dzą czas wy­nisz­cza­ją­cych wo­jen ze Spar­tą, czas roz­pa­da­ją­cej się de­mo­kra­cji, kry­zy­sów po­li­tycz­nych, spi­sków i wal­ki o wła­dzę róż­nych stron­nictw po­li­tycz­nych. Kru­szą się war­to­ści spo­łecz­ne i re­li­gij­ne. W ta­kich oko­licz­no­ściach za­wsze po­ja­wia­ją się prze­wod­ni­cy do no­we­go wspa­nia­łe­go świa­ta, któ­ry ma szan­se po­wstać na gru­zach sta­re­go, dzię­ki uto­pij­nym ide­om, po­pu­li­stycz­nym ha­słom, ma­ni­pu­la­cjom i usta­wie­niu się do­kład­nie po­mię­dzy tymi, któ­rym się uda­ło, a tymi, któ­rzy są prze­gra­ni. Jed­ni bez dru­gich nie mogą żyć, więc tam, gdzie ich dro­gi się prze­ci­na­ją, trze­ba tym pierw­szym od­bie­rać wła­dzę, a tym dru­gim ma­rze­nia. Ca­łość oto­czyć mu­rem, roz­sta­wić stra­że i strzec się ob­cych, jak to jest w Chmu­ro­ku­kuł­czy­nie – ide­al­nym no­wym pań­stwie Ary­sto­fa­ne­sa. Ale zza wy­so­kie­go muru bo­go­wie wy­glą­da­ją na sko­rum­po­wa­nych idio­tów, a lu­dzie na okra­dzio­nych z ma­rzeń kar­łów.

 

Czy raj na zie­mi moż­na dzi­siaj bu­do­wać tyl­ko za kol­cza­sty­mi dru­ta­mi, czy wszyst­kie wi­zje uzdra­wia­nia świa­ta w trak­cie re­ali­za­cji sta­ją się za­wsze tak samo gorz­kie i groź­ne? W tym spek­ta­klu gra­nym w do­bie glo­bal­nych zagrożeń py­ta­my o to nie tyl­ko Ary­sto­fa­ne­sa…

 

 

Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Ear­th­fall

Re­ży­se­ria: Jes­si­ca Co­hen, Jim En­nis, To­masz Ro­do­wicz

Mu­zy­ka: Ma­ciej Ry­chły

Cho­re­ogra­fia: Jes­si­ca Co­hen, Jim En­nis, Su­zan­ne Firth, Cai To­mos, CHO­REA

Świa­tło i dźwięk: To­masz Kru­kow­ski, Maciej Kobalczyk, Mar­cin Do­bi­jań­ski

Ob­sa­da: Joanna Filarska, Do­mi­ni­ka Krzy­ża­now­ska, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Do­ro­ta Po­row­ska, Iza­be­la Śli­wa, Eli­na To­ne­va, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Hu­bert Do­mań­ski, Pa­weł Kor­bus, Ma­ciej Ma­cia­szek, Sean Pal­mer, To­masz Ro­do­wicz

Pre­mie­ra: 09-14 grud­nia 2005, Te­atr Współ­cze­sny, Wro­cław; Te­atr Nowy Pra­ga, War­sza­wa

 

 

RE­ZER­WA­CJE


Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10:00-18:00:

- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com

- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu

- datę spek­ta­klu

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja

- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów, oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

 

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kic­ket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.cho­rea.com.pl/pl.

 

 

 

 

Archive

Previous news

www 1200675 9

Koncert zespołu "Horntet"

miejsce i czas
23.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Concert

Za­pra­sza­my na kon­cert grupy Horntet, w ra­mach cy­klu wy­da­rzeń mu­zycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi #prze­pra­sza­my, że w czwar­tek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

dzem strona 1 v2

Premiera spektaklu "Zjem twój dżem" Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA

miejsce i czas
18.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu "Zjem twój dżem" w wykonaniu Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

394467200 813986397402486 4014831115784885317 n

Spektakl "Fredro. Bardzo mi miło" Teatru PAPAHEMA

miejsce i czas
16.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na łódzką premierę spektaklu "FREDRO. BARDZO MI MIŁO", w wykonaniu niezależnego Teatru PAPAHEMA , na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.