News

Homepage / News / November 2022
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 172

"Ragnarok" zwycięzcą Festiwalu COM • ME­DIA

miejsce i czas
28.11.2022
Aly­taus Mie­sto Te­atras | Performance

Z ogromną radością informujemy, że spektakl "RAGNAROK", w reżyserii i choreografiii Adriana Bartczaka, zre­ali­zo­wa­ny pezez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA i Te­atrem Car­te Blan­che, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG, został nagrodzony jako NAJLEPSZY SPEKTAKL na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "COM • ME­DIA" w Alytaus Teatras na Litwie.

JA FEUERBACH fot ScaleWidthWzI4MDBd.HOLLYBABA 30

Spektakl "Ja, Feuerbach" w Bydgoszczy

miejsce i czas
29.11.2022
MFT Sytuacje/Relacje | Performance

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Ja, Feu­er­bach", w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Sytuacje/Relacje",  który organizowany jest przez Stowarzyszenie Teatralne  "Juvenkracja" oraz Teatr niebopiekło, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Sklep z dobrym humorem spektakl fot v2. HOLLYBABA 95

Spektakl "Sklep z dobrym humorem"

miejsce i czas
27.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Za­pra­sza­my na pokaz spek­taklu „Sklep z do­brym hu­mo­rem” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

PS Premiera spektaklu najmlodszej grupy teatralnej Teatru CHOREA 22O dziewczynce ktora lubila tanczyc w deszczu i spotkala pieska fot.HOLLYBABA 50

Spektakl "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu i spotkała pieska"

miejsce i czas
26.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska", w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

rps 27.08.22 zota nic fot. agnieszka cytacka 104

Spektakl "Złota nić"

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

TLO WYDARZENIA

Premiera spektaklu "Zjawiska paranormalne"

miejsce i czas
25.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu „Zjawiska paranormalne” w wykonaniu Dziecięcej Grupy Teatralnej działającej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Wydarzenie odbywa się jako część działań z partnerami - „Fabryka Lokalnie”, w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2022”, który jest organizowany przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.

retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 119

Spektakl "Ragnarok" na Litwie

miejsce i czas
14.11.2022
4 | Performance

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "RA­GNA­ROK", w re­ży­se­rii Ad­ria­na Bart­cza­ka, w wy­ko­na­niu Te­atru CHO­REA, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym COM • MEDIA w Alytaus Miesto Teatras, na Litwie.

PS spektakle o Fabryka Sztuki fot.HOLLYBABA 9

Premiera spektaklu "...OD CZASU DO CZASU..."

miejsce i czas
12.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu "...OD CZASU DO CZASU...", w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego, w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fabryka Lokalnie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

zdjecie w tle

INSTALACJA PERFORMATYWNA „KORDIAN_A”

miejsce i czas
11-17.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na otwarcie instalacji performatywnej „Kordian_a”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Portiernia Sztuki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

1 2

Festiwal Pięknego Słowa

miejsce i czas
09.11.2022
Fabryka sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na finał Festiwalu Pięknego Słowa, który odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi. Organizatorem Festiwalu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja”.

311780061 557622509696178 8659675634716411257 n

"(U)KRA­INA BA­JEK W FA­BRY­CE SZTU­KI" | «(У)КРАЇНА КАЗОК У ФАБРИКА ШТУКИ»

miejsce i czas
04.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe wydarzenie "(U)kraina bajek w Fabryce Sztuki - słuchamy ukraińskich baśni ludowych", które odbędzie się w BAWIALNI w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach Wojewódzkiego Programu "Moce nadŁódzkie". Tекст українською нижче. ↓

tworcze LISTOPAD22 miesiac

Cre­ati­ve Work­shops in Art Factory / November

miejsce i czas
02-30.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Workshops

Cre­ati­ve Work­shops in Art Factory in Lodz - on November 2022. 

Archive