Aktualności

Strona główna / Aktualności / Czerwiec 2024
unnamed v2

Cykl warsztatów „DYSFORIA W TEATRZE"

miejsce i czas
30.06-09.12.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „DYSFORIA W TEATRZE - program rozwojowo-artystyczny dla dorosłych”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2024.

tworcze czerwiec24 miesiac

Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-23.06.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w czerwcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.