News

Homepage / News / August 2023
livet v2

Premiera koncertu "Livet"

miejsce i czas
27.08.2023
Sala Kon­cer­to­wa Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi | Concert

Zapraszamy na premierę koncertu "Livet", re­ali­zo­wa­nego w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Vi­sjo­ner Te­ater z Oslo, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG, podczas zamknięcia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GE­NE­RA­CJE.

okAadka poziom

E-bo­ok “Eko­lo­gie Kul­tu­ry”

miejsce i czas
26.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy do lektury e-booka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stworzonego w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

pinky mouse premiera fot. agnieszka cytacka ACF 1453

KON­CERT "DZIEŃ DO­BRY PIN­KY MO­USE!" W BYDGOSZCZY

miejsce i czas
24.08.2023
Teatr Kameralny w Bydgoszczy | Concert

Za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, na sce­nie Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, w ramach VII Magicznego Festiwalu Świata Baśni i Bajek "Pozytywka".

na strone

Premiera spektaklu "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando"

miejsce i czas
18.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu “Księ­gi nie­po­ko­ju. Sta­ni­sław / An­to­ni / Fer­nan­do” Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, w ramach otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2023: GENERACJE.

Grafika na CHOREI i FS

Festiwal Retroperspektywy 2023

miejsce i czas
18-27.08.2023
Teatr CHOREA | Project

Informujemy, że XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, tworzony przez Teatr CHOREA, odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi, w dniach 18-27 sierpnia 2023,  pod hasłem „GENERACJE”.

Szklarnia Inkubator Teatralny III edycja

WYNIKI KONKURSU "SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY"

miejsce i czas
09.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Ogłaszamy wyniki trzeciej edycji Konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”, realizowanego przez Fabrykę Sztuki, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Archive